sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ladislav Kážmér
kazmer.ladislav@gmail.com, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
r. 2011

Školiteľ:
RNDr. František Križan, PhD.

Kľúčové slová:
medicínska geografia, nádorové ochorenie, incidencia, mortalita, okresy, Slovensko

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Nádorové ochorenia na Slovensku - ich výskyt a priestorová distribúcia v rokoch 1996-2006

Ladislav Kážmér (Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD.) | pridané: 3. mája 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Predkladaná diplomová práca sa zameriava na časopriestorovú analýzu rozšírenia nádorových ochorení na území Slovenska, pričom hlavnú priestorovú jednotku tvoria okresy a ich hranice definované územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky z roku 1996. Príslušnú problematiku práca analyzuje na základe údajov o počte zomrelých na nádorové ochorenie a ročnom počte novohlásených prípadov nádorových ochorení na území Slovenska. Na základe rôznej úrovne dostupnosti dát pri oboch ukazovateľoch a snahe získať ich vzájomnú časopriestorovú komplementárnosť sú za skúmané obdobie vybrané roky 1996 až 2006 v prípade mortality a 1997 až 2006 v prípade chorobnosti. Výsledkom je analýza nádorových ochorení v priestore a čase, ktorá za účelom naplnenia cieľa práce využíva viacero analytických metód a techník hodnotenia predmetnej problematiky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KÁŽMÉR, Ladislav: Nádorové ochorenia na Slovensku - ich výskyt a priestorová distribúcia v rokoch 1996-2006 [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD.. Rok obhajoby: 2011

Diploma Thesis:

Cancer diseases in Slovakia - incidence and spatial distribution during the period 1996-2006.

Ladislav Kážmér (Supervisor: RNDr. František Križan, PhD.) | added: 3. mája 2011

Abstract of diploma thesis:

The aim of the thesis is the space-time analysis of cancer disease incidence in the region of Slovakia. Slovak districts in borders defined by administrative arrangement of the Slovak republic in 1996 are used as main spatial units. The whole analysis is based on two different databases – number of cancer mortality and number of cancer incidence in Slovakia.

The aim of the thesis is the space-time analysis of cancer disease incidence in the region of Slovakia. Slovak districts in borders defined by administrative arrangement of the Slovak republic in 1996 are used as main spatial units. The whole analysis is based on two different databases – number of cancer mortality and number of cancer incidence in Slovakia. In order to yield space-time complementarity in these two statistical indicators, the period of 1996-2006 by mortality and 1997-2006 by incidence is chosen. The gain of the Thesis is the analytical study of the object resulting from various techniques used to analyse cancer space-time distribution in Slovakia.