sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Referendum ako druh ľudového hlasovania

Tomáš Čentík (Školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.) | pridané: 28. mája 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca sa v úvode zaoberá otázkami demokracie (priamej a nepriamej), ako základným predpokladom na lepšie pochopenie inštitútu referenda a jeho miesta v súčasných demokraciách. Následná analyzuje podstatu a základné znaky referenda z právno-politického hľadiska. V závere vytvára vlastnú koncepciu referendového práva ako jednu z oblastí ústavného práva Slovenskej republiky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3697.pdf 567 551 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Katedra teórie štátu a práva

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ČENTÍK, Tomáš: Referendum ako druh ľudového hlasovania [ Bakalárska práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Katedra teórie štátu a práva. Školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.. Rok obhajoby: 2010