sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Referendum ako druh ľudového hlasovania

Tomáš Čentík (Školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.) | pridané: 28. mája 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca systematizuje a spracúva problematiku osobitnej časti referenda z pohľadu platnej právnej úpravy a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Cieľom práce je upriamiť pozornosť a hlavne reagovať na tie nedostatky v právnej úprave referenda, ktoré sa javia byť najvypuklejšími. Autor sa následne pokúša predložiť vlastnú interpretáciu vybraných inštitútov referendového práva. Obsahom práce sú inštitúty celoštátneho, miestneho a krajského referenda v Slovenskej republike. Práca má šesť kapitol, ktoré počnúc historickým exkurzom pojednávajú komplexne o hmotnoprávnych a procesnoprávnych aspektoch celoštátneho, miestneho a krajského referenda. Práca sa snaží priebežne formulovať úvahy de lege ferenda, ktorým je navyše venovaná samostatná kapitola. Význam práce spočíva v tom, že poukazuje na tienisté stránky právnej úpravy jednotlivých typov referend v slovenskom právnom poriadku a ponúka návrh na zmenu, ktorou by sa ústavná, ale aj zákonná úprava mala uberať. Dosiahnuté výsledky autor odporúča aspoň zohľadniť pri najbližšej novelizácii právnej úpravy referenda ako určité koncepčné východiská. Práca nemá uzavretý charakter, ale je otvorená ďalšej diskusii a novým uhlom pohľadu na predmetnú matériu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3698.pdf 698 117 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Katedra teórie štátu a práva

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ČENTÍK, Tomáš: Referendum ako druh ľudového hlasovania [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Katedra teórie štátu a práva. Školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.. Rok obhajoby: 2011

Diploma Thesis:

Referendum as a Kind of Plebiscite

Tomáš Čentík (Supervisor: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.) | added: 28. mája 2011

Abstract of diploma thesis:

The diploma thesis is systematizing and processing the problems of the special part of referendum from the point of view of the current legislation and jurisprudence of the Constitutional Court of the Slovak Republic. The Work´s aim is to draw attention and first of all to respond to such shortcomings in the legislation concerning the referendum, which appear to be most visible.

The diploma thesis is systematizing and processing the problems of the special part of referendum from the point of view of the current legislation and jurisprudence of the Constitutional Court of the Slovak Republic. The Work´s aim is to draw attention and first of all to respond to such shortcomings in the legislation concerning the referendum, which appear to be most visible. The author tries to present his own interpretation of the selected institutes of the so called law of referendum. The institutes concerned are the national, local and regional referendum in the Slovac Republic.. The thesis is divided into six chapters. After a historical introduction it comprehensively deals with substantive legal and procedural legal aspects of the national, local and regional referendum. It seeks to formulate ongoing considerations de lege ferenda, which are moreover included into a separate chapter. The importance of the work lies in the fact that it points to the dark sides of the regulation of individual types of referendum in the Slovak legal order and offers suggestions for changes, which would be of a constitutional level, but which also should be followed by a statutory regulation. The author recommends at least to take into account the conclusions reached in his thesis in the forthcoming amendments of the rules on referendum as certain conceptual starting point. The work is not of a closed character, but it is open to further discussions and new points of view on the mater of concern.