sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra verejnoprávnych disciplín » Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom...

Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom marketingu

Petronela Medová (Školiteľ: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.) | pridané: 13. júna 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou environmentálneho marketingu v prostredí Slovenska. Práca bude mať empirický charakter. Teoreticky spracuje oblasť spoločenskej zodpovednosti v marketingu so zameraním na environmentálny marketing, podrobne charakterizuje nástroje tejto formy komunikácie so zreteľom na ich vplyv na spotrebiteľa. Výskum bude orientovaný na výskum postojov k environmentálnej marketingovej komunikácii, spôsoby nakupovania enviro produktov a k miere rozlíšiteľnosti environmentálnych značiek.

Témou diplomovej práce je sociálna zodpovednosť v marketingu podnikov. Práca je členená na dve základné časti a to teoretickú a výskumnú časť. Teoretické vymedzenie problematiky obsahuje tri hlavné kapitoly, ktoré sú členené na podkapitoly a vychádzajú z odbornej literatúry a štúdií. Teória sa venuje vymedzeniu postavenia spoločenskej zodpovednosti v systéme spoločnosti a osobitnú pozornosť venuje environmentálnemu marketingu. Environmentálna marketingová komunikácia sa vyčleňuje ako predmet výskumnej časti práce. Cieľom výskumu je zistiť postoj spotrebiteľov k nástrojom environmentálnej komunikácie podnikov a popísať ich význam pri nákupnom rozhodovaní. Prieskumom sme zistili, že spotrebitelia majú málo informácií. Veria však, že aj kúpou environmentálnych produktov prispejú k riešeniu environmentálnych problémov. Ich neinformovanosť však zapríčiňuje nesprávnu identifikáciu týchto produktov a uvádza ich do omylu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Akadémie - Akadémia Policajného zboru v Bratislave - Katedra verejnoprávnych disciplín

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

MEDOVÁ, Petronela: Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom marketingu [ Diplomová práca ] Akadémie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra verejnoprávnych disciplín. Školiteľ: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.. Rok obhajoby: 2011

Diploma Thesis:

Forms of marketing communication in socially responsible marketing

Petronela Medová (Supervisor: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.) | added: 13. júna 2011

Abstract of diploma thesis:

The main topic of the thesis is social responsibility in corporate marketing. This thesis contains two basic parts – theoretical and practical part. Theoretical determination consists of three main chapters that are divided into subchapters. They are supported by literature and scholarly resources.

The main topic of the thesis is social responsibility in corporate marketing. This thesis contains two basic parts – theoretical and practical part. Theoretical determination consists of three main chapters that are divided into subchapters. They are supported by literature and scholarly resources. Theoretical parts discuss position of social responsibility in social system and special attention is aimed at green marketing. Environmental marketing communication is set apart as object of thesis´ research part. The purpose of a survey is to investigate consumers´ attitude towards the tools of corporate environmental marketing communication and to describe their importance in purchasing decisions. We found out that consumers are not informed enough. They believe that environmental issues can be solved also through buying environmental products. However, consumers´ ignorance prvents them from right identification of environmental products which brings them into confusion.