diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
8 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Michal Drotován
drotovan@yahoo.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2011

Školiteľ:
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.

Kľúčové slová:
audiovizuálne diela, komparácia, film, Napster, The Pirate Bay, copyright

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v EÚ a USA

Mgr. Michal Drotován (Školiteľ: JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.) | pridané: 14. júna 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Vo svojej práci sa budem venovať (v rámci rozsahu, ktorý bakalárska práca dovoľuje) základným aspektom ochrany audiovizuálnych autorských práv v Európskej únii (s bližším pohľadom na Českú republiku) a v Spojených štátoch. Pre aktuálnosť témy by som sa chcel zamerať na súčasný právny stav a porušovanie autorských práv formou zdieľania cez siete peer-to-peer. Po úvodnej kapitole nasleduje stručné načrtnutie použitej metodológie a objasnenie základných pojmov použitých v tejto práci. V kapitole štyri je popísaná genéza vývoja autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych práv. Časť piata a šiesta pojednávajú o súčasnom právnom stave v Európskej únii (s podkapitolou zaoberajúcou sa Českou republikou) a v Spojených štátoch amerických. V šiestej kapitole uvádzam vybrané spory v oblasti audiovizuálnych práv. Pojednáva tiež o spore Napster. Aj keď tento portál bol zameraný prioritne na hudbu, pre pochopenie genézy súdnych sporov v tejto oblasti ho považujem za podstatný. Siedma časť je samotná komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v EÚ a v USA, po nej nasleduje záver a zhodnotenie, stručné anglické resumé a zoznam použitých prameňov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3704.pdf 373 631 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

DROTOVÁN, Michal: Komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v EÚ a USA [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

Comparison of Copyright Protection of Audiovisual Works in the EU and USA

Mgr. Michal Drotován (Supervisor: JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.) | added: 14. júna 2011

Abstract of bachelor thesis:

The main subject of this thesis is comparison of copyright protection of audiovisual works in the European Union and the United States of America. It´s confrontation of European continental law and common law as well.

The main subject of this thesis is comparison of copyright protection of audiovisual works in the European Union and the United States of America. It´s confrontation of European continental law and common law as well. The thesis is divided to nine chapters – introduction, methodology, basic terms, historical digest of audiovisual copyright protection, current status of copyright in the European Union and in the Czech republic, current status in the USA, analyzes of case law (A&M Records, Inc. v. Napster, MGM v. Grokster Ltd., “The Pirate Bay case” and BREIN v. Mininova), comparison of copyright and conclusion with resume. The basic methodology is multilateral macro and micro comparison with historic-juridical method.