sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Dostupnosť zdravotníckych zariadení v obciach okresu Nové Zámky

Martin Riška (Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD.) | pridané: 16. júna 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Hlavným cieľom predkladanej práce bolo zhodnotenie dostupnosti zdravotníckych zariadení

v obciach okresu Nové Zámky. Za východiskové uzly boli považované obce bez zdravotníckeho

zariadenia. Za cieľové uzly boli zvolené obce, v ktorých je lokalizované najmenej jedno

zariadenie poskytujúce všeobecnú zdravotnícku starostlivosť. Úroveň dostupnosti bola hodnotená

zvlášť pre zariadenia poskytujúce ambulantnú zdravotnícku starostlivosť (ambulancie) a zvlášť

pre zariadenia poskytujúce ústavnú zdravotnícku starostlivosť (nemocnice). Pri analýze úrovne

dostupnosti boli využité 3 miery dostupnosti – miera založená na príležitostiach (Dst 1), miera

využívajúca potenciálny model (Dst 2) a miera vyjadrená na základe faktorov (Dst 3), pričom

každá z 3 použitých mier bola aplikovaná v sieti autobusových liniek (AL) a v sieti

individuálnej automobilovej dopravy (IAD).

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

RIŠKA, Martin: Dostupnosť zdravotníckych zariadení v obciach okresu Nové Zámky [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD.. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

Accessibility of health services in villages of Nové Zámky district

Martin Riška (Supervisor: RNDr. František Križan, PhD.) | added: 16. júna 2011

Abstract of bachelor thesis:

The goal of the study is to evaluate the level of accessibility of health care facilities in municipalities of Nové Zámky district. The municipalities without any located facility have been considered as origin locations. The ones with at least one located health care facility were considered as destinations. The evaluating of accessibility level has been devided into two parts.

The goal of the study is to evaluate the level of accessibility of health care facilities in

municipalities of Nové Zámky district. The municipalities without any located facility have

been considered as origin locations. The ones with at least one located health care facility

were considered as destinations. The evaluating of accessibility level has been devided into

two parts. Firstly, the accessibility of general practicioner ambulances has been analyzed.

Secondly, the access to hosiptals has been examined. For evaluating the level of accessibility

3 different measures has been used – opportunity based measure (Dst 1), measure using

potential model (Dst 2) and factors based measure (Dst 3). Each of these 3 measures has been

applicated in two transport networks – the bus network (AL) and the individual automobile

network (IAD).