sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Lekárska fakulta » Iná katedra » Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi.

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi.

Lenka Pastýrová (Školiteľ: MUDr. Janka Jenčová, PhD.) | pridané: 21. júla 2011

Abstrakt diplomovej práce:

PASTÝROVÁ, Lenka: Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (Diplomová práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgii. Školiteľka: MUDr. Janka Jenčová, PhD.

Témou diplomovej práce je hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. Práca je rozdelená do dvoch častí teoretickej a empirickej. Teoretická časť podáva informačný prehľad o zubných implantátoch, ich charakteristike, histórii, výhodách a ich indikáciách u jednotlivých pacientov. V ďalších kapitolách autor rozoberá problematiku hygieny dutiny ústnej. Kladie dôraz na jej potrebnosť pre úspešnosť implantátu, vysvetľuje anatomickú rozdielnosť medzi prirodzenými zubami a implantátmi pre potreby hygieny. Taktiež sa venuje špeciálnym technikám a pomôckam vhodných pri čistení implantátov, poukazuje na následky nedostatočnej starostlivosti o implantáty a to perimukositídu a periimplantitídu. Metodika, realizácia výskumu a vyhodnotenie je spracovaná v empirickej časti práci. Výskum je zameraný na zistenie informovanosti pacientov o pomôckach a technikách, taktiež, či pacienti správne dodržiavajú adekvátnu hygienu pomocou indexov PBI a CPITN.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3715.pdf 1 571 046 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta - Iná katedra

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

PASTÝROVÁ, Lenka: Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Iná katedra. Školiteľ: MUDr. Janka Jenčová, PhD.. Rok obhajoby: 2011

Diploma Thesis:

The hygiene of patients´oral cavity with implants.

Lenka Pastýrová (Supervisor: MUDr. Janka Jenčová, PhD.) | added: 21. júla 2011

Abstract of diploma thesis:

PASTÝROVÁ, Lenka: The hygiene of patients´oral cavity with implants. (Diploma work). Pavol Jozef Safarik Univerzity in Kosice. Fakulty of medicine. The Clinic stomatology and maxilofacialy surgery. Advisor: MUDr. Janka Jenčová, PhD. The main theme of our diploma work is the hygiene of patients´oral cavity with implants The diploma work is divided to two main parts.

PASTÝROVÁ, Lenka: The hygiene of patients´oral cavity with implants. (Diploma work). Pavol Jozef Safarik Univerzity in Kosice. Fakulty of medicine. The Clinic stomatology and maxilofacialy surgery. Advisor: MUDr. Janka Jenčová, PhD.

The main theme of our diploma work is the hygiene of patients´oral cavity with implants The diploma work is divided to two main parts. It´s the theoretical part and empirical part. Theoretical part gives a concise review about teeth implants, their characteristics, history, advantages and disadvantages along with their indications with individual pacients. In following chapters the author analyses problems in dental hygiene of oral cavity. He pays attention to the necessity of succesful implants. Moreover, he discusses the anatomical diversity between natural teeth and implants concerning the requirement of hygiene. He draws attention to special technics and tools which are advisable in order to clean implants; furthermore, he strives to point out perimukositis and periimlantitis as a consequence of insufficient care. Methodology, realization of this research and evaluation is processed in the empirical part of this work. The research is aimed to find out the awareness of patients about tools and technics, whether or not the patients do their dental hygiene correctly, according to index PBI and CPITN.