Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Možnosti využitia DRG v nemocniciach

Janka Butková (Školiteľ: Prof.Ing. Helena Kuvíková, PhD.) | pridané: 29. júla 2011

Abstrakt dizertačnej práce:

Súčasný systém financovania zdravotníctva na Slovensku neprispieva k efektivite a aktuálnou témou sú snahy o realokáciu finančných zdrojov prostredníctvom zavedenia klasifikačného systému DRG. V príspevku skúmame kladné a záporné efekty zavedenia systému DRG, ktoré plynú zo skúseností krajín s týmto systémom. V závere uvádzame prípadovú štúdiu, v ktorej vyjadrujeme skúmanú problematiku prostredníctvom údajov získaných sekundárnym zberom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť dizertačnej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta - Katedra verejnej ekonomiky

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora dizertačnej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

BUTKOVÁ, Janka: Možnosti využitia DRG v nemocniciach [ Dizertačná práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra verejnej ekonomiky. Školiteľ: Prof.Ing. Helena Kuvíková, PhD.. Rok obhajoby: 2011