sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Embedded value v životnom poistení

Jana Serdulová (Školiteľ: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.) | pridané: 23. augusta 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom záverečnej práce bolo objasniť pojem embedded value, keďže na Slovensku je to ešte stále pojem pomerne neznámy, ďalej poukázať na jej užitočnosť, pretože rieši nedostatky klasických účtovných systémov životných poisťovní, ktoré môžu viesť často k skresleným výsledkom a v neposlednom rade vyzdvihnúť dôležitosť stanovenia predpokladov jej výpočtu a na modelovej situácii ukázať výpočet hodnoty novej produkcie.

Prvá kapitola je venovaná súčasnému stavu problematiky embedded value. Zameraná je na definície základných pojmov a predpokladov ovplyvňujúcich Embedded Value.

V ďalšej časti sa cez históriu embedded value dostávame k charakteristike nedostatkov tradičného prístupu embedded value a k prechodu na trhovo konzistentnú embedded value a opis jej komponentov. Záver teoretickej časti predstavuje princíp metódy peňažných tokov využívaný pri výpočte v praktickej časti práce.

Záverečná kapitola sa zaoberá praktickým využitím získaných poznatkov v podobe výpočtu hodnoty novej produkcie podľa MCEV princípov.

Výsledkom riešenia danej problematiky je stanovenie hodnoty novej produkcie pre modelové portfólio poistných zmlúv a analýza citlivosti.

Diplomovka získala cenu Najlepšia aktuárska diplomová práca 2011 podľa Slovenskej spoločnosti aktuárov

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3722.pdf 611 052 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Ekonomická univerzita Bratislava - Fakulta hospodárskej informatiky - Katedra matematiky

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica
Dolnozemská cesta 1
Bratislava 5
852 35
http://www.sek.euba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SERDULOVÁ, Jana: Embedded value v životnom poistení [ Diplomová práca ] Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. Školiteľ: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.. Rok obhajoby: 2011

Diploma Thesis:

Embedded value in life insurance

Jana Serdulová (Supervisor: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.) | added: 23. augusta 2011

Abstract of diploma thesis:

The aim of diploma thesis is to outline embedded value, because it is still not very common in Slovakia, pointed to its usefulness and show that it deals with problems better than classical life insurance accounting systems, which can lead to uncertain results and last but not least to highlight the importance of determinig the assumptions in calculations. The model situation shows the value of new business calculation.

The first chapter is about current situation of embedded value. It is focused on definitions of basic concepts and assumptions, which influence embedded value.

In the next part we start with history of embedded value and get to the disadvantages of the traditional embedded value and to the transition to market consistent embedded value and the description of its components. The end of the theoretic part presents information about cash flow method, which is used in the practical part.

The final part deals with the practical application of acquired information in the form of value of new business calculation according to the MCEV principles.

Main results of studied issue is the value of new business calculation and sensitivity analysis.