sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Branislav Bielik
bbielik@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2011

Školiteľ:
Ing. Tomáš Oliva

Kľúčové slová:
Mobilná zjednotená komunikácia, LAN, WLAN, Cisco, Microsoft

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

Škola:
Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Nové trendy v sieťových technológiách

Branislav Bielik (Školiteľ: Ing. Tomáš Oliva) | pridané: 4. októbra 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom práce je zachytiť a popísať nové trendy v sieťových technológiách, ako je mobilná zjednotená komunikácia.

Bakalárska práca sa zaoberá jedným z nových trendov v sieťových technológiách – mobilnou zjednotenou komunikáciou. Hlavným cieľom práce je sprehľadniť a zhrnúť tému mobilnej zjednotenej komunikácie, zistiť v akom objeme sa využíva a aké majú ľudia na Slovensku a v Českej republike o tejto téme vedomosti.

Ďalším cieľom práce je porovnať dve firmy, jednu ktorá vyuţíva MUC a druhú firmu, ktorá túto technológiu nevyužíva.

Obsah práce je rozdelený do trinástich kapitol:

Úvod, Metodológia, Terminológia, Pojem MUC v zahraničí, Ciele práce, Súčasný stav, Odhadovaný trend vývoja v MUC, Technické parametre, Aplikačné rozhranie, Popis fungovania MUC, Klientské aplikácie v prenosnom zariadení, Príklady zjednotených možností komunikácie v rámci podniku, Záver.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3727.pdf 1 176 294 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Ekonomická univerzita Bratislava - Fakulta hospodárskej informatiky - Katedra aplikovanej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica
Dolnozemská cesta 1
Bratislava 5
852 35
http://www.sek.euba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BIELIK, Branislav: Nové trendy v sieťových technológiách [ Bakalárska práca ] Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky. Školiteľ: Ing. Tomáš Oliva. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

New trends in network communications

Branislav Bielik (Supervisor: Ing. Tomáš Oliva) | added: 4. októbra 2011

Abstract of bachelor thesis:

The aim of this work is to describe new trends in network communications, for example mobile unified communication.

Bachelor's thesis is concerned with one of the new trends in network technologies – mobile unified communications. The aim of this work is to clarify and summarize the theme of mobile unified communications, explore by how many people and how is it used in Slovakia and Czech republic.

Another objective is to compare two companies, one that uses the MUC and the other one, that does not.

Provided Bachelor's thesis is devided into thirteen chapters:

(Introduction, Methodology,Terminology, Concept ofMUC abroad, Purpose, Current state, Estimated trend in the MUC, Technical parameters, Application interface,

6

Description of the MUC functions, client applications in portable devices, Examples of unified options of communication in company, Conclusion).