sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta manažmentu » Katedra ekonómie a ekonomiky » Analýza ľudských zdrojov ako základného faktora technického...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Lukáš Juriček

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2011

Školiteľ:
doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD.

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta manažmentu » Katedra ekonómie a ekonomiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Analýza ľudských zdrojov ako základného faktora technického rozvoja Slovenskej republiky

Lukáš Juriček (Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD.) | pridané: 1. januára 2012

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom tejto záverečnej práce je spracovať teoretické východiská ľudských zdrojov, znalostného manaţmentu, organizačného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania zamestnancov, hodnotenia práce a výkonu, vedecko-technického rozvoja a zanalyzovať súčasný stav výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho vplyv na jej technický a inovačný rozvoj. Návrhová časť predkladá možné riešenia a návrhy na zefektívnenie vedecko-výskumnej činnosti lepším prepojením základného výskumu s aplikovaným, vytýčením si prioritných oblastí jej financovania, lepšieho vyuţívania finančných prostriedkov a grantov. Navrhuje stimuly na zvýšenie podielu súkromných výdavkov na jej financovaní a zaoberá sa opatreniami na skvalitnenie výskumu a vývoja na slovenských vysokých školách a univerzitách a ich vplyvom na odliv kvalitných ľudských zdrojov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3736.pdf 860 980 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta manažmentu - Katedra ekonómie a ekonomiky

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

JURIČEK, Lukáš: Analýza ľudských zdrojov ako základného faktora technického rozvoja Slovenskej republiky [ Bakalárska práca ] Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Katedra ekonómie a ekonomiky. Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD.. Rok obhajoby: 2011