diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra » Vplyv koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Dušan Jasovský
dusan.jasovsky@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2011

Školiteľ:
MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD

Kľúčové slová:
zinok, probiotiká, Laktobacillus, patogény, ligandy

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

Škola:
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vplyv koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky účinnými ligandmi na rast probiotických laktobacilov a patogénnych baktérií

Dušan Jasovský (Školiteľ: MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD) | pridané: 8. januára 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Testovanie inhibičných vlastností novosyntetizovaných koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky aktívnymi ligandmi na patogény GIT, resp. rezistenciu laktobacilov na ne.

Študovali sa nové zinočnaté látky a ich schopnosť inhibovať patogénne baktérie a nepriamo potencovať probiotický kmeň. Na zistenie antimikrobiálnych vlasností nových zinočnatých komplexov boli aplikované mikro biologické metódy – sledovanie inhibície G- patogénov ako E.coli a Salmonella enterica, G+ patogénu Staphylococcus aureus a probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum. Študované boli najmä komplexy s obsahom farmakologicky aktívnych ligandov ale aj voľné ligandy s nasledovným zložením : Zn(2-ClC6H4COO)2.caf2 (II), Zn(2-ClC6H4COO)2.u2 (III), Zn(2-ClC6H4COO)2.nad2 (IV), Zn(2-ClC6H4COO)2.mpc2 (V), Zn(2-ClC6H4COO)2.phen2 (VI), Zn(2-ClC6H4COO)2.thp2 (VII), Zn(C6H4COO)2.caf2 (XVIII), kofeín - caf, urea - u, nikotínamid - nad, metyl-3-pyridylkarbamát - mpc, fenazon - phen, teofylín – thp a ďalšie chemikálie. Štúdie preukázali vysoký antimikrobiálny efekt na G- patogény, menej na G+ patogény niektorých ligand obsahujúcich zlúčenín zo súčasnou nízkou inhibíciou probiotického kmeňa. Najsilnejšiu inhibíciu bola potvrdená u látky Zn(3-ClC6H4COO)2 (XVI), najrezistentnejší ku všetkým testovaným zlúčeninám bol L. plantarum. Tieto vedomosti by sa v budúcnosti mohlo využiť pri vývoji nových druhov probiotík resp.. kombinácií probiotík.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3737.pdf 1 529 484 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach - Katedry - Iná katedra

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73
Košice 1
041 81
http://www.uvm.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

JASOVSKÝ, Dušan: Vplyv koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky účinnými ligandmi na rast probiotických laktobacilov a patogénnych baktérií [ Diplomová práca ] Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedry, Iná katedra. Školiteľ: MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. Rok obhajoby: 2011

Diploma Thesis:

Influence of coordination compounds of zinc with pharmacologically active ligands to probiotic lactobacilli and pathogenic bacteria.

Dušan Jasovský (Supervisor: MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD) | added: 8. januára 2012

Abstract of diploma thesis:

The inhibitory properties of newly synthesized Zn(II) coordination compounds with pharmacologically active ligands, respectively a resistance of lactobacilli to them was studied.

Zinc(II) compounds and their ability to inhibit pathogenic bacteria and potentiate probiotic strain indirectly was studied. Biological methods were applied to investigate antimicrobial properties of new zinc(II) complexes – tracking inhibition of G- pathogens such as E.coli and Salmonella enterica, G+ pathogen Staphylococcus aureus and probiotic strain Lactobacillus plantarum. Complexes with pharmacologically active ligands, but also free ligands itselves with following figure was studied : Zn(2-ClC6H4COO)2.caf2 (II), Zn(2-ClC6H4COO)2.u2 (III), Zn(2-ClC6H4COO)2.nad2 (IV), Zn(2-ClC6H4COO)2.mpc2 (V), Zn(2-ClC6H4COO)2.phen2 (VI), Zn(2-ClC6H4COO)2.thp2 (VII), Zn(C6H4COO)2.caf2 (XVIII), caffeine - caf, urea - u, nicotineamide - nad, methyl-3-pyridylcarbamate - mpc, phenazone - phen, teophyline - thp and another chemical substances. Studies showed big antimicrobial effect to G- pathogens, less to G+ pathogens with current low inhibition of probiotic strain of some ligand-included compounds. The strongest inhibition of Zn(3-ClC6H4COO)2 (XVI) , the most resistant to all tested compounds was probiotic strain L. plantarum. This knowledge could be use to develope new kinds of probiotics resp. probiotics combination in future.