sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Význam dopravy v regionálnom rozvoji Bratislavy

Terézia Olexová (Školiteľ: Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.) | pridané: 29. marca 2012

Abstrakt bakalárskej práce:

Doprava zohráva významnú úlohu v rozvoji každého mesta. Veľkým problémom Bratislavy, ako centra regiónu, začína byť poddimenzovaný a slabo fungujúci dopravný systém, ktorý ma vplyv na rozvoj celého regiónu. Za cieľ tejto práce sme si vytýčili analýzu dopravného systému Bratislavy ako strategickej témy jej rozvoja, pričom sa zameriavame na zhodnotenie významu a dopadov dopravy naregionálny rozvoj. Práca charakterizuje územie, prírodné pomery, stav a vývoj obyvateľstva a dopravy v Bratislave. Ďalej popisuje strategickú víziu rozvoja a jej jednotlivé témy, ale aj nástroje a spôsoby, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť, plynulosť a funkčnosť dopravného systému. To sa následne odzrkadľuje aj na rozvoji ekonomického, sociálneho, environmentálneho potenciálu regiónu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

OLEXOVÁ, Terézia: Význam dopravy v regionálnom rozvoji Bratislavy [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

The importance of transport in regional development of Bratislava

Terézia Olexová (Supervisor: Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.) | added: 29. marca 2012

Abstract of bachelor thesis:

Transport has important function of city developement. Bratislava, as a regional centre, has growing problem with undersized and less functional transport system, which affects growth of the whole region.

Transport has important function of city developement. Bratislava, as a regional centre, has growing problem with undersized and less functional transport system, which affects growth of the whole region.As a goal of this thesis we stated the analyse of transport system of Bratislava, as a strategic topic of its development, while focusing on significance and impact of transport on regional development. This thesis characterize area, natural conditions, transport, population state and evolution of Bratislava. Next, it describes strategic vision and its individual topics, tools and approach, that increases quality, safety, fluency and functionality of transport system. This reflects economical, social and environmental development of Bratislava region.