Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Hodnotenie priebehu pôrodov jalovíc a kráv na Slovensku

Bc. Matej Sírius Kotásek (Školiteľ: doc. Ing. Peter Strapák, PhD.) | pridané: 13. apríla 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom práce bolo na základe platnej metodiky vyhodnotiť priebehy pôrodov a podiel mŕtvonarodených teliat jalovíc a kráv jednotlivých plemien dobytka na Slovensku v rokoch 2009 až 2011. Okrem toho bol v práci testovaný vplyv vybraných a definovaných faktorov na priebehy pôrodov kráv a jalovíc. Na základe metodiky hodnotenia priebehu pôrodov a podielu mŕtvonarodených teliat v podmienkach Slovenska sme analyzovali v rokoch 2009 až 2011 celkom 138 160 pôrodov jalovíc a 261 164 telení starších kráv. Pri hodnotení priebehu pôrodov jalovíc sme zistili celkom 60,52 % ľahkých pôrodov (trieda 1), 21,67 % telení bolo zaradených do kategórie stredne ťažký pôrod a frekvencia ťažkých pôrodov dosiahla úroveň 3,16 %. Pri 62 pôrodoch (0,05 %) bolo nevyhnutné použiť radikálny zásah veterinárneho lekára. Pri hodnotení priebehu pôrodov starších kráv sme zistili, že počet ľahkých pôrodov (bez pomoci) dosiahol úroveň 70,54 % z celkového počtu hodnotených telení, čo predstavuje predpokladaný pozitívny nárast v porovnaní so skupinou otelených jalovíc v priemere o 10,02 %. V kategórii stredne ťažkých pôrodov sme naopak zaznamenali pokles z 21,67 % v skupine otelených jalovíc na 14,07 % pri teleniach starších kráv. Podobná tendencia sa potvrdila aj v triede 3 ťažký pôrod, kde dosiahla frekvencia ťažkých telení pri starších kravách podiel 1,50 %, čo predstavuje pokles ťažkých pôrodov v porovnaní s telením jalovíc o -1,66 %. Podiel mŕtvonarodených teliat, ktorý vždy predstavuje neoddeliteľnú súčasť hodnotenia priebehu pôrodov, dosiahol pri pôrodoch jalovíc predpokladanú vyššiu úroveň (11,67 %), v porovnaní so skupinou otelených starších kráv (8,08 %). V súvislosti so zvyšujúcim sa poradím telenia došlo k poklesu mŕtvonarodených teliat v priemere o 3,59 %. V rámci testovania vplyvu definovaných faktorov, najvýznamnejšie a preukazne vplývalo na priebeh pôrodu pohlavie narodeného teľaťa (F = 1888,77), ktoré súvisí s pôrodnou hmotnosťou teliat, významne vplývajúcou na priebeh samotného pôrodu. Na priebehy pôrodov jalovíc a kráv významne vplývali aj podnik (F = 536,63), rok otelenia (F = 517,63), vek a poradie telenia (F = 328,04) a plemenný býk (F = 16,54). Práve vplyv tohto efektu je možné využiť pri praktickom šľachtení a na základe kontroly dedičnosti realizovať výber konkrétnych plemenných býkov pre pripúšťanie jalovíc a starších kráv.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3743.pdf 1 129 590 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - Katedra špeciálnej zootechniky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SÍRIUS, Matej: Hodnotenie priebehu pôrodov jalovíc a kráv na Slovensku [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra špeciálnej zootechniky. Školiteľ: doc. Ing. Peter Strapák, PhD.. Rok obhajoby: 2012

Diploma Thesis:

Evaluation of calving difficulty of heifers and cows in Slovakia

Bc. Matej Sírius Kotásek (Supervisor: doc. Ing. Peter Strapák, PhD.) | added: 13. apríla 2012

Abstract of diploma thesis:

The aim of this work was to evaluate, based on a valid methodology, calving process and proportion of stillborn calves of heifers and cows of each breed in Slovakia in years 2009 till 2011. In addition, in this work was tested the impact of selected and defined factors on calving ease of cows and heifers.

The aim of this work was to evaluate, based on a valid methodology, calving process and proportion of stillborn calves of heifers and cows of each breed in Slovakia in years 2009 till 2011. In addition, in this work was tested the impact of selected and defined factors on calving ease of cows and heifers. Based on the methodology of evaluation of calving difficulty and stillbirth in the conditions of Slovakia we analyzed in years 2009 till 2011 overall 138 160 calvings of heifers and 261 164 calvings of elder cows. The evaluation of calving ease of heifers we found out overall 60,52 % easy calvings (class 1), 21,67 % of calvings was included in the cathegory of moderate calving and the frequency of difficult calvings reached 3,16 %. During 62 parturitions (0,05 %) was necessary to use radical intervention of a veterinarian. In assessing calving difficulty of elder cows we found that the number of ease calvings (without help) reached the level 70,54 % of total number of evaluated calvings, which represents expected positive growth compared with the group of calved heifers at an average of 10,02 %. In contrast, in the cathegory of moderate calvings we recorded decrease from 21,67 % in the group of calved heifers to 14,07 % in calvings of elder cows. A similar tendency was confirmed in the class 3-difficult calving, where the frequency of difficult calvings reached in the group of elder cows 1,50 %, which repesents decrease of difficult calvings comparing with heifers at -1,66 %. Proportion of stillborn calves, which always represents an integral part of the evaluation of calving ease, reached in calvings of heifers expected higher rate (11,67 %), compared with the group of elder cows (8,08 %). In connection with increasing order of calving, decreased stillbirth at an average of 3,59 %. In testing the impact of defined factors, the most important and significantly influenced the calving difficulty a sex of born calf (F = 1888,77), which is related with birth wight of calves, significantly affecting the birth process itself. The calving process of heifers and cows significantly affected also a farm (F = 536,63), year of calving (F = 517,63), age and order of calving (F = 328,04) and breeding bull (F = 16,54). The impact of this last effect can be used in practical breeding and based on progeny realize a selection of specific sires for fertilize the heifers and elder cows.