diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky » Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
8 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti počítačového videnia

Matej Kopernický (Školiteľ: Ing. Radoslav Gargalík) | pridané: 5. mája 2012

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca si dáva za cieľ opísať možnosti 3D rekonštrukcie objektov za pomoci zariadení pre prirodzenú interakciu - konkrétne pohybového senzoru Microsoft Kinect. Výsledkom práce je okrem komplexnej analýzy problematiky a~možných riešení aj implementácia programu realizujúceho rekonštrukciu, pričom výstupom je 3D model reprezentujúci snímaný objekt alebo celú scénu.

Práca si dáva za cieľ opísať možnosti 3D rekonštrukcie objektov za pomoci zariadení pre prirodzenú interakciu - konkrétne pohybového senzoru Microsoft Kinect. Výsledkom práce je okrem komplexnej analýzy problematiky a možných riešení aj implementácia programu realizujúceho rekonštrukciu, pričom výstupom je 3D model reprezentujúci snímaný objekt alebo celú scénu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
s.ics.upjs.sk/ ~mkopernicky/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOPERNICKÝ, Matej: Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti počítačového videnia [ Bakalárska práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky. Školiteľ: Ing. Radoslav Gargalík. Rok obhajoby: 2012

Bachelor Thesis:

The use of natural user interface devices in the field of computer vision

Matej Kopernický (Supervisor: Ing. Radoslav Gargalík) | added: 5. mája 2012

Abstract of bachelor thesis:

The thesis aims to describe possibilities of 3D reconstruction of objects using natural user interface devices - specifically motion sensing input device Microsoft Kinect.

The thesis aims to describe possibilities of 3D reconstruction of objects using natural user interface devices - specifically motion sensing input device Microsoft Kinect. The outcome of the project is, besides the complex analysis of the issue and possible solutions, an implementation of the application realizing reconstruction, whereby the output is a 3D model representing scanned object or the whole scene.