sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vplyv sociálnych médií na internetový obchod

Ing. Alžbeta Kováčová (Školiteľ: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.) | pridané: 25. mája 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je zistiť aký vplyv majú sociálne médiá na internetový obchod. V úvode práce je pozornosť venovaná problematike sociálnych médií a popisu ich najpopulárnejších predstaviteľov. V ďalších častiach sa sústreďuje na využívanie sociálnych médií pre obchodné účely a na spôsoby merania aktivít užívateľov sociálnych médií. Popisuje taktiež niektoré nástroje, pomocou ktorých je možné tieto vplyvy merať. Záverečná časť obsahuje hypotézy, ktoré hovoria o vplyve sociálnych médií na internetový obchod, a experimenty, ktorými sa snaží tieto hypotézy potvrdiť, alebo vyvrátiť.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
alzbeth.burzaskript.sk/ dp-kovacova-alzbeta.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOVÁČOVÁ, Alžbeta: Vplyv sociálnych médií na internetový obchod [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Školiteľ: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.. Rok obhajoby: 2012

Diploma Thesis:

How social media influence e-shop performance

Ing. Alžbeta Kováčová (Supervisor: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.) | added: 25. mája 2012

Abstract of diploma thesis:

The aim of this thesis is to determine the impact of social media on an e-shop. In the introduction, attention is paid to the issue of social media and a description of it's most influential leaders. The body of the text focuses on the use of social media for business purposes and ways to measure activity on social networks. Some of these tools are described.

The aim of this thesis is to determine the impact of social media on an e-shop. In the introduction, attention is paid to the issue of social media and a description of it's most influential leaders. The body of the text focuses on the use of social media for business purposes and ways to measure activity on social networks. Some of these tools are described. The final section contains hypotheses about the impact of social media on an e-shop and experiments to confirm or refute these hypotheses.