sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

PROPULZNÉ SYSTÉMY VO VÝTLAČNEJ PLAVBE

Stanislav Mika (Školiteľ: Ing. Peter Piala) | pridané: 28. mája 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Analýza v súčasnosti používaných pohonov plavidiel vo výtlačnej plavbe. Rozdelenie a popis používaných druhov motorov, zariadení na prenos energie a propulzorov. Vyhodnotenie účinností porovnávaných variantov a odporučenie možnosti ich použitia pre jednotlivé kategórie lodí.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Katedra vodnej dopravy KVD

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MIKA, Stanislav: PROPULZNÉ SYSTÉMY VO VÝTLAČNEJ PLAVBE [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra vodnej dopravy KVD. Školiteľ: Ing. Peter Piala. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Propulsion systems at load voyage

Stanislav Mika (Supervisor: Ing. Peter Piala) | added: 28. mája 2012

Abstract of diploma thesis:

Analyze of on the present time used propulsion of vessels at load voyage. Them distribution and descript of specific sort engines, equipment to energy transfer and propellers. Conformation effectiveness interpretation of variants and direct resources their applications for single categories of ship.

Analyze of on the present time used propulsion of vessels at load voyage. Them

distribution and descript of specific sort engines, equipment to energy transfer and

propellers. Conformation effectiveness interpretation of variants and direct resources their

applications for single categories of ship.