sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Realizácia a ekonomické vyhodnotenie aplikácie multikanálového internet marketingu

Alžbeta Kováčová (Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, PhD.) | pridané: 1. júna 2012

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom tejto bakalárskej práce je ukázať dôležitosť internetového marketingu, jeho využitie, hodnotu a prínos pre spoločnosť.

Práca sa skladá z piatich častí, ktoré sú celistvým obrazom moderného internetového marketingu. V prvej časti sa zameriavam na význam a prínos internetového marketingu pre spoločnosť. Druhá časť predstavuje všetkých dôležitých nástrojov internetového marketingu súčasnosti. V tretej časti vytváram návrh konkrétnej marketingovej kampane na základe mnou prezentovaných nástrojov internetového marketingu. Štvrtou časťou prakticky aplikujem návrh marketingovej kampane na reálnu spoločnosť. Piata, záverečná časť, uzatvára bakalársku prácu ekonomickým a technickým vyhodnotením mojej aktivity a analýzy aplikácie zvolených marketingových nástrojov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
alzbeth.burzaskript.sk/ bp-alzbeta-kovacova.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOVÁČOVÁ, Alžbeta: Realizácia a ekonomické vyhodnotenie aplikácie multikanálového internet marketingu [ Bakalárska práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, PhD.. Rok obhajoby: 2010

Bachelor Thesis:

Realization and evaluation of a multi-channel internet marketing application

Alžbeta Kováčová (Supervisor: doc. Ing. Ján Paralič, PhD.) | added: 1. júna 2012

Abstract of bachelor thesis: