sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie » DISTRIBÚCIA SVETLA V PORASTOVEJ MEDZERE A JEHO VPLYV NA...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mária Havašová
maria.havasova@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2012

Školiteľ:
RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Kľúčové slová:
obnova lesa, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, fisheye, prírodný les

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

DISTRIBÚCIA SVETLA V PORASTOVEJ MEDZERE A JEHO VPLYV NA RAST PRIRODZENEJ OBNOVY V PRALESE BADÍN

Mária Havašová (Školiteľ: RNDr. Ivan Ružek, PhD.) | pridané: 20. júna 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca, 71 strán, Bratislava, 2012

Cieľom tejto práce je i) porovnať distribúciu svetla v porastovej medzere zostrojenej

pomocou nástrojov GIS s údajmi získanými pomocou hemisférických fotografií, ďalej zistiť

ii) závislosti výškového prírastku prirodzeného zmladenia buka Fagus sylvatica a javora Acer

pseudoplatanus v pralese Badín od množstva dostupného priameho (DSF) a nepriameho

žiarenia (ISF) a nakoniec zistiť iii) vplyv DSF a ISF žiarenia na pokryvnosť bylín a druhovú

diverzitu. Vo vybraných porastových medzerách sme zvolili 2 tranzekty o šírke 1 m

orientované smerom východ - západ, sever - juh, prechádzajúce cez stred medzery, ktoré boli

rozčlenené na mikroparcely o veľkosti 1×1 m. Na nich boli zmerané výšky jedincov buka

a javora, ako aj výška ich ročného prírastku (za rok 2010). Tieto údaje boli následne

transformované na hodnoty redukovaného výškového prírastku. Množstvo dopadajúceho

žiarenia bolo merané pomocou hemisférických fotografií, pričom sme stanovili hodnoty

oboch typov žiarení. Tieto boli lineárne prepočítané na hodnoty slnečného žiarenia pre každú

mikroparcelu. Na každej mikroparcele sme zároveň určili druhy bylín a ich pokryvnosť.

Hodnoty DSF aj ISF získané pomocou GIS nepreukázali signifikantne významnú závislosť

s hodnotami nameranými pomocou hemisférických fotografií (p>0,05). Celkovo sme

preukázali negatívny vplyv priameho slnečného žiarenia na výškový rast buka, ako aj na

diverzitu bylín stanovenú pomocou Simpsonovho, Shannonovho indexu a indexu bohatosti

richness. Pre výškový rast javora sa nepreukázal významný vplyv rôznych hodnôt ISF ani

DFS, rovnako ani vplyv orientácie tranzektu. Pre obe dreviny však boli preukázané vyššie

prírastky na severnej strane medzery. Buk dosahoval vyššie prírastky ako javor. Závislosť

pokryvnosti od bylín bola vyhodnocovaná pomocou redundančnej analýzy. Signifikantne

významnými sa prejavil vplyv faktorov výškový prírastok pre obe dreviny vysvetľujúci 4,1%

a oba typy slnečného žiarenia, spolu vysvetľujúce 10,2% druhovej variability.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3753.pdf 6 607 604 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HAVAŠOVÁ, Mária: DISTRIBÚCIA SVETLA V PORASTOVEJ MEDZERE A JEHO VPLYV NA RAST PRIRODZENEJ OBNOVY V PRALESE BADÍN [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie. Školiteľ: RNDr. Ivan Ružek, PhD.. Rok obhajoby: 2012

Diploma Thesis:

Distribution of light in the stand gap and its influence on the growth of natural regeneration in Badín old-growth forest

Mária Havašová (Supervisor: RNDr. Ivan Ružek, PhD.) | added: 20. júna 2012

Abstract of diploma thesis:

The aim of this work is to i) compare the distribution of light in the stand gap constructed by GIS tools with data obtained using hemispherical photographs, also find ii) the influence of direct (DSF) and indirect (ISF) solar radiance on height increment of natural regeneration of beech Fagus sylvatica and maple Acer pseudoplatanus and finally to determine iii) the influence of DSF and ISF ra

The aim of this work is to i) compare the distribution of light in the stand gap constructed by

GIS tools with data obtained using hemispherical photographs, also find ii) the influence of

direct (DSF) and indirect (ISF) solar radiance on height increment of natural regeneration of

beech Fagus sylvatica and maple Acer pseudoplatanus and finally to determine iii) the

influence of DSF and ISF radiation on abundance and species diversity on herbs layer. In

selected forest stand gaps, we have determined two transects of width of 1 m. The gradients

follow orientation east - west, north - south, passing through center of the gap. Transects are

divised to microplots of size 1×1 m. In every microplots, we have measured the hight and

hight increment for every individuals of beech and maple, as well as, the rate of annual

increase (for 2010). These data have been then transformed into values of the reduced height

increment. The amount of incident radiation has been measured using hemispherical

photographs, utilising the values of both types of radiation. These have been converted into

the linear values of solar radiation for each microplot. On the microplots, we also identified

herbal species and their abundance. No significant relationship has been found between DSF

and ISF obtained by using a GIS and the values determined by hemispherical photographies

(p> 0.05). In general, we have demonstrated a negative impact of direct solar radiation on

height growth of beech, as well as the diversity of herbs determined by Simpson, Shannon

index and index of Richness. We have not demonstrated the significant effect of different

values od ISF and DSF on maple height growth; neither the effect of orientation of transect.

However, higher increments on the north side of the gap have been shown for both types of

trees. Beech reached higher increments than maple. The redundancy analysis was made to

determine the influence of light on herbs aboundance: It has been proved that the light – ISD

and DSF and height increment of both wood species have a significant impact on aboundance

of herb species: The light can explain 10.2% of total variability; the increments of Fagus and

Acer can together explain 4.1% of species aboundance variability.