sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Efektívnosť nultého ročníka základnej školy v edukácii...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Efektívnosť nultého ročníka základnej školy v edukácii rómskeho žiaka

Marek Krajňák (Školiteľ: PaedDr. Jaroslava Bernáthová) | pridané: 24. júna 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Predmetom diplomovej práce je problematika efektívnosti edukácie rómskeho žiaka v nultom ročníku základnej školy. Je koncipovaná do troch základnych kapitol a má teoreticko - aplikačný charakter.

Cieľom predkladanej diplomovej práce je posúdiť efektívnosť a zdôvodniť význam pôsobenia nultého ročníka základnej školy pri edukácii rómskeho dieťaťa v prvom ročníku ZŠ z nasledovných aspektov: 1. výchovno-vzdelávacích výsledkov, 2. výtvarného prejavu, 3. komunikačných zručností.

Práca je koncipovaná do troch kapitol. V prvej kapitole sa zaoberáme základnými definíciami rómskeho etnického spoločenstva, jeho históriou a kultúrou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého národa i etnika. Náš záujem taktiež upierame na rómsku rodinu, výchovu a vzdelávanie rómskeho dieťaťa v kontexte rodiny, materskej školy i primárnom stupni základných škôl. V druhej kapitole sa zaoberáme postavením nultých ročníkov na území Slovenska, ich cieľmi, využívanými metódami a formami. Tretia kapitola má praktický charakter. V nej interpretujeme výsledky experimentálneho prieskumu zameraného na skúmanie efektivity nultých ročníkov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3755.pdf 2 036 260 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

KRAJŇÁK, Marek: Efektívnosť nultého ročníka základnej školy v edukácii rómskeho žiaka [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: PaedDr. Jaroslava Bernáthová. Rok obhajoby: 2012

Diploma Thesis:

The effectiveness of the prime grade primary school student in education Roma

Marek Krajňák (Supervisor: PaedDr. Jaroslava Bernáthová) | added: 24. júna 2012

Abstract of diploma thesis:

The aim of this thesis is to assess the effectiveness and justify the importance of the Prime grade primary school at education primary school in the first year of the Roma child from the following aspects: 1. the socio-educational results, 2. art speech, 3. communication skills of creative expression. The work is framed in three chapters.

The aim of this thesis is to assess the effectiveness and justify the importance of the Prime grade primary school at education primary school in the first year of the Roma child from the following aspects: 1. the socio-educational results, 2. art speech, 3. communication skills of creative expression.

The work is framed in three chapters. In the first chapter we deal with the basic definitions of the Roma ethnic community, its history and culture, which is an integral part of each nation and ethnicity. Our interest in the Roma family, upbringing and education also upierame Roma child in the context of the family, nursery schools and primary stage of primary school. In the second chapter we deal with the status of the territory of Slovakia, their objectives, the zero years employed methods and forms. The third chapter is of a practical nature. In it, the results of experimental research focused on examining the effectiveness of the vintages.