sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Tibor Stanko
http://tiborstanko.sk

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2012

Školiteľ:
Mgr. Matej Novotný, PhD.

Kľúčové slová:
online aplikácia, vizualizácia, dáta, graf

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Online aplikácia pre vizualizáciu dát

Tibor Stanko (Školiteľ: Mgr. Matej Novotný, PhD.) | pridané: 1. júla 2012

Abstrakt bakalárskej práce:

Bakalárska práca prezentuje návrh a implementáciu novej aplikácie Grafit, ktorá umožňuje vizualizáciu dát v online prostredí. Dôraz je kladený na jednoduchosť a ľahkú rozšíriteľnosť o ďalšie techniky vizualizácie. Cieľovou skupinou

aplikácie sú bežní používatelia webu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3757.pdf 2 320 177 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
tiborstanko.sk/ bsc/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

STANKO, Tibor: Online aplikácia pre vizualizáciu dát [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky. Školiteľ: Mgr. Matej Novotný, PhD.. Rok obhajoby: 2012

Bachelor Thesis:

Online application for data visualisation

Tibor Stanko (Supervisor: Mgr. Matej Novotný, PhD.) | added: 1. júla 2012

Abstract of bachelor thesis:

This bachelor thesis presents design and implementation of new application Grafit intended for data visualisation in online environment. Emphasis is placed on simplicity and ease of expansion for further techniques of visualisation. Target audience for the application are common web users.

This bachelor thesis presents design and implementation of new application Grafit intended for data visualisation in online environment. Emphasis is placed on simplicity and ease of expansion for further techniques of visualisation. Target audience for the application are common web users.