sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky » DIDAKTIKA TALIANSKEHO JAZYKA PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

DIDAKTIKA TALIANSKEHO JAZYKA PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Ľudmila Suzziová (Školiteľ: Mgr. Monika Grittiová, PhD.) | pridané: 6. septembra 2012

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom práce je priblížiť výchovné, psychologické, psycholingvistické aspekty vyučovania cudzieho jazyka s detským príjemcom, ozrejmiť, aké metodologické dôsledky z toho vyplývajú a navrhnúť aké postupy a vyučovacie techniky je vhodné použiť vo vyučovaní talianskeho jazyka pre deti.

SUZZIOVÁ, Ľudmila: Didaktika talianskeho jazyka pre deti mladšieho školského veku. [Bakalárska práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre .

Filozofická fakulta; vedúci bakalárskej práce: Mgr. Monika Grittiová, PhD. Nitra, 2012. 47 s.

Cieľom práce je priblížiť výchovné, psychologické, psycholingvistické aspekty vyučovania cudzieho jazyka s detským príjemcom, ozrejmiť, aké metodologické dôsledky z toho vyplývajú a navrhnúť aké postupy a vyučovacie techniky je vhodné použiť vo vyučovaní talianskeho jazyka pre deti.

Bakalárska práca sa zameriava na:

- myslenie dieťaťa

- vhodné učebné stratégie

- vzťah detí k cudzím jazykom

- plánovanie výučby

- ciele výučby

Našou snahou je uľahčiť výučbu talianskeho jazyka a priblížiť deťom taliansku kultúru. V prvej časti sme zhodnotili súčasný stav výučby cudzích jazykov na Slovensku. Práca sa zameriava na komunikatívny spôsob výučby cudzích jazykov vhodný pre deti mladšieho školského veku, kde sa kladie dôraz na význam prezentovania a precvičovania jazyka v komunikatívnych situáciách. Priblíženie tohto spôsobu výučby spolu s Chomského teóriou sa nachádza v prvej kapitole. Táto teória má význam vo výučbe cudzích jazykov vzhľadom k tomu, že spočíva v uvedomení si s akou ľahkosťou si osvojuje cudzí jazyk malé dieťa a že človek má schopnosť porozumieť vetám, ktoré počuje prvý krát, čo sme sa aj snažili uplatniť vo výučbe. Za dôležitý považujeme nielen rozvoj komunikatívnej zručnosti, ale je vhodné venovať sa primerane aj gramatike. V druhej kapitole sa venujeme špecifikácii mladšieho školského veku. Nasledujúca kapitola o osvojovaní si cudzieho jazyka hovorí o myslení dieťaťa a význame výučby cudzích jazykov v ranom veku a tiež o neurofyziologickom a psychologickom aspekte výučby cudzích jazykov v mladšom školskom veku. Zaujala nás aj motivácia dieťaťa a jej dôležité súčasti v procese výučby. V tejto časti hovoríme o tom ako dosiahnuť záujem u dieťaťa a o dôležitosti správneho prístupu vyučujúceho v procese výučby. V časti Hra a vývoj dieťaťa je uvedených niekoľko modelov ako sa ďeťom venovať a urobiť vyučovanie atraktívnym pre

túto vekovú skupinu. Zaujala nás metóda Hocus & Lotus, kde sa prostredníctvom prenesenia sa do sveta rozprávky učíme s deťmi cudzí jazyk. Metódu vypracovala a overila Prof. T. Teaeschner. Za významný pomocný prvok vo výučbe detí považujeme pieseň. Medzi hudbou a rozvojom jazykových schopností dieťaťa preukázateľne existuje pozitívne prepojenie, zhodujú sa lingvisti aj pedagógovia. Piesne môžu byť plnohodnotnou súčasťou vyučovacej hodiny. Riekanky a piesne, uvádzané v práci sú u detí učiacich sa taliansky jazyk obľúbené, melodické a ľahko zapamätateľné. Zaoberáme sa tým, ako tvoriť u detí slovnú zásobu cudzieho jazyka bez toho, aby sa museli učiť naspamäť slovíčka a vety. Kladenie otázok v cudzej reči a komunikácia v nej by mali byť hlavnými piliermi výučby detí mladšieho školského veku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra romanistiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SUZZIOVÁ, Ľudmila: DIDAKTIKA TALIANSKEHO JAZYKA PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU [ Bakalárska práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky. Školiteľ: Mgr. Monika Grittiová, PhD.. Rok obhajoby: 2012

Bachelor Thesis:

L’insegnamento della lingua italiana di bambini in età scolare

Ľudmila Suzziová (Supervisor: Mgr. Monika Grittiová, PhD.) | added: 6. septembra 2012

Abstract of bachelor thesis:

Lo scopo del lavoro è quello di prendere in esame gli aspetti educativi, psicologici, psicolinguistici dell’insegnamento di una lingua straniera avendo come destinatario i bambini in età scolare.

Lo scopo del lavoro è quello di prendere in esame gli aspetti educativi, psicologici, psicolinguistici dell’insegnamento di una lingua straniera avendo come destinatario i bambini in età scolare. Inoltre l’obbiettivo della ricerca è di chiarire le conseguenze metodologiche che ne derivano e di proporre le procedure e le tecniche di insegnamento che dovrebbero essere usate nell’insegnamento alla indicata categoria di discenti.

La tesi di bacalaureato prende in considerazione:

- modalità di ragionamento del bambino

- strategie di insegnamento appropriate

- ll rapporto dei bambini con le lingue straniere

- pianificazione dell´insegnamento

- obiettivi dell’apprendimento

Il nostro obiettivo è quello di facilitare l’insegnamento della lingua italiana e di avvicinare la cultura italiana ai bambini. Nella prima parte, abbiamo valutato lo stato attuale dell’insegnamento delle lingue in Slovacchia. La ricerca focalizza l’attenzione sulla ricerca del più efficace metodo comunicativo dell’insegnamento delle lingue straniere ai bambini in età scolare, sottolineando l’importanza per l’insegnamento dell’uso della lingua in contesto comunicativo. Nel primo capitolo approfondiamo le basi dell’insegnamento comunicativo e riportiamo le caratteristiche principali della teoria di Chomsky. La teoria di Chomsky ha un ruolo importante nella didattica delle lingue straniere, dato che essa presuppone la facilità di apprendimento della lingua da parte di un bambino piccolo, superiore a quella di un adulto, essendo in grado di comprendere le frasi che sente per la prima volta. Consideriamo importante non solo lo sviluppo delle competenze comunicative ma è opportuno affrontare adeguatamente la grammatica. Il secondo capitolo è dedicato alle caratteristiche specifiche dell’età scolare. Nel capitolo seguente analizziamo le modalità del pensiero del bambino, rileviamo quanto sia importante iniziare a insegnare le lingue straniere in età precoce e cercheremo di dare un quadro degli aspetti neurofisiologici e psicologici dell’insegnamento delle lingue in età precoce. La motivazione del bambino è un altro aspetto importante nel processo di apprendimento. In questa sezione si riflette su come sia possibile ottenere l’interesse del bambino e come assumere un adeguato atteggiamento da parte dell’ insegnante nel processo di apprendimento. Nella parte dedicata al gioco si considerano alcuni modelli che rendono l’insegnamento attraente per questa fascia di età, come il metodo Hocus & Lotus, che attraverso il mondo delle fiabe porta il bambino in un mondo magico, il metodo è sviluppato e verificato dal Prof. T. Teaeschner. Un elemento importante per l’insegnamento ai bambini è la musica. Tra la musica e lo sviluppo delle competenze linguistiche del bambino c’è un collegamento dimostrabilmente positivo, come confermato dai linguisti ed anche dagli educatori. Le canzoni possono essere usufruite durante la lezione dando esiti molto positivi. Le rime e le canzoni presentate in questo lavoro sono quelle preferite dai bambini che imparano la lingua italiana, sono melodiche e facilmente memorizzabili. Ci occupiamo di come i bambini siano in grado di comporre un vocabolario in una lingua straniera senza dover memorizzare parole e frasi. Creare le domande in una lingua straniera e la comunicazione dovrebbero essere i pilastri principali dell’insegnamento ai bambini in età scolare.