sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky » Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Pavol Galáš
galas.pavol@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2012

Školiteľ:
Mgr. Michal Rehúš, PhD.

Kľúčové slová:
učebnicová politika, učebnica, digitalizácia, liberalizácia, decentralizácia

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

Škola:
Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine z hľadiska učebnicovej politiky

Mgr. Pavol Galáš (Školiteľ: Mgr. Michal Rehúš, PhD.) | pridané: 18. septembra 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá porovnaním školských systémov Slovenska a Fínska z hľadiska učebnicových politík oboch krajín. Na základe predmetnej komparácie a výskumu medzi učiteľmi v regionálnom školstve na Slovensku prináša návrhy zmien pre túto oblasť vzdelávacej politiky na Slovensku.

Diplomová práca je zameraná na porovnanie súčasného stavu školských systémov Slovenska a Fínska a ich legislatívneho vymedzenia z hľadiska učebnicovej politiky. Súčasný stav v pozorovanej problematike zasadzuje do širšieho rámca najmä z pohľadu celkovej organizácie vzdelávacieho systému, decentralizácie obsahu a cieľov vzdelávania, financovania a historicko-spoločenského vývoja. V porovnaní rôzneho nastavenia učebnicových politík sleduje, ktorý subjekt je vo vzdelávacom systéme krajín poverený, resp. oprávnený schvaľovať a vyberať učebnice, ktoré sa budú pouţívať vo vyučovacom procese, a akým spôsobom je tento výber financovaný. Porovnáva tieţ aktuálny stav v oboch krajinách z hľadiska štátnej podpory digitalizácie vzdelávacieho obsahu. Pre naplnenie týchto cieľov vyuţíva najmä prácu s odbornými prameňmi – legislatívou jednotlivých krajín, medzinárodnými pedagogickými štúdiami a inými dokumentmi, ktoré dopĺňa o pohľady a názory odborníkov. Práca ma teoreticko-empirický charakter, v empirickej časti na báze deskriptívneho prístupu zisťuje, aké sú názory a postoje slovenských učiteľov na tému dnešná a budúca učebnicová politika na Slovensku. Zistenia z teoretickej aj empirickej časti sú potom aplikované v podobe návrhu základných pilierov pre reformu učebnicovej politiky na Slovensku. Práca je svojím zameraním určená pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Z hľadiska návrhu zmien je príspevkom do diskusie o filozoficko-politickom vymedzení a legislatívnych zmenách v učebnicovej politike Slovenska.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3762.pdf 1 652 731 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica
Moskovská 2
Bratislava 1
813 34
http://www.fedu.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

GALÁŠ, Pavol: Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine z hľadiska učebnicovej politiky [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky. Školiteľ: Mgr. Michal Rehúš, PhD.. Rok obhajoby: 2012

Diploma Thesis:

Comparison of the school system in Slovakia and in selected foreign country in terms of textbook policy

Mgr. Pavol Galáš (Supervisor: Mgr. Michal Rehúš, PhD.) | added: 18. septembra 2012

Abstract of diploma thesis:

The work deals with the comparison of school systems in Slovakia and Finland in terms of textbook policies of both countries. On the basis of that comparison and research among teachers in regional schools in Slovakia provides suggestions for changes in this area of educational policy in Slovakia.

The aim of thesis is to compare the current state of school systems in Slovakia and Finland and their legislative definitions in terms of textbook policy. The current state of the observed matter is committed into the broader framework especially in terms of the overall organization of the educational system, decentralization of content and learning objectives, funding, and historical and social development. In comparation of different settings in textbook policies is pursuing which entity of the education system is authorized, respectively in charge, to approve and select textbooks that will be used in the learning process, and how is this choice funded. It also compares the current status of the two countries in terms of state support for digitization of educational content. To meet these objectives, thesis is, at most, using the work with professional sources - legislation of individual countries, international educational studies and other documents, amended with the views and opinions of experts. The thesis consists of the theoretical and the empirical part, the empirical part examines, on the basis of descriptive approach, what are the views and attitudes of Slovak teachers on the present and future of textbook policy in Slovakia. The findings of the theoretical and empirical parts are then applied in the form of the essential pillars for reform of textbook policy in Slovakia. The work is with its focus intended to professional, but also the general public. In terms of design changes, the tesis is also a contribution to the debate on the philosophical and political definition of, and legislative changes in the textbook policy in Slovakia.