sme.sk
 

Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých

Dana Žeňuchová (Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc.) | pridané: 12. decembra 2012

Abstrakt diplomovej práce:

ŽEŇUCHOVÁ, Dana: Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých. [Diplomová práca] / Dana Žeňuchová. – Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta; Inštitút edukológie a sociálnej práce. Katedra andragogiky. – Školiteľka: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: magister philosophiae – Prešov: FF PU 2010. 89 s.

Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých sú v práci skúmané v teoretickej aj praktickej rovine. Prácu tvorí päť kapitol.

Predmetom prvej kapitoly je voľný čas. Vymedzuje základné pojmy súvisiace s problematikou voľného času. Druhá kapitola objasňuje význam a funkcie voľného času, činnosti v ňom prebiehajúce a kultúrno-osvetovú činnosť. Tretia kapitola sa zameriava na definovanie záujmového vzdelávania, jeho zaradenie v subsystémoch andragogiky a v ďalšom vzdelávaní a na spoločné znaky záujmového vzdelávania. Zámerom štvrtej kapitoly je priblížiť realizáciu a súčasný stav záujmového vzdelávania na Slovensku.

Empirická časť obsiahnutá v piatej kapitole prezentuje projekt a výsledky prieskumu zameraného na vybrané spôsoby trávenia voľného času študentov odboru andragogika dennej formy štúdia

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3767.pdf 787 425 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Filozoficka fakulta - Inštitút edukológie a sociálnej práce

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŽEŇUCHOVÁ, Dana: Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Filozoficka fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce. Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

Leisure time and Sociocultural adult education

Dana Žeňuchová (Supervisor: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc.) | added: 12. decembra 2012

Abstract of diploma thesis:

Leisure time and sociocultural education are researched at theoretical and practical level in this thesis. There are five chapters. Subject of the first chapter is leisure time. It defines basic ideas related to leisure time. The second chapter clarifies meaning and functions of leisure time, activities that are processing in and cultural-education activity.

Leisure time and sociocultural education are researched at theoretical and practical level in this thesis. There are five chapters.

Subject of the first chapter is leisure time. It defines basic ideas related to leisure time. The second chapter clarifies meaning and functions of leisure time, activities that are processing in and cultural-education activity. The third one is focused on definition of sociocultural education, its integration in subsystems of adult education and further education and on associated signs of sociocultural education. Purpose of the fourth chapter is to clarify realisation and actual condition of sociocultural education in Slovakia.

Practical part included in the fifth chapter presents project and results of research specialized in chosen manners of studentss spending of leisure time.