diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Aplikácia metód sociálnej práce s orientáciou na výchovu...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ivana Ballová
ivanaballova@hotmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2012

Školiteľ:
bez školiteľa

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Aplikácia metód sociálnej práce s orientáciou na výchovu v detských domovoch a profesionálnych rodinách

Ivana Ballová (Školiteľ: bez školiteľa) | pridané: 22. januára 2013

Abstrakt rigoróznej práce:

Rigorózna práca sa venuje veľmi významnému a špecifickému problému, ktorým je život detí v ústavnej starostlivosti. Súčasťou práce je aj charakteristika jednotlivých metód sociálnej práce používaných sociálnym pracovníkom a profesionálnym rodičom, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri adaptačnom procese detí na ústavnú starostlivosť a nové prostredie. Ďalej práca poukazuje na rodinu ako nenahraditeľné a jedinečné prostredie pre plnohodnotný život dieťaťa a jej význam vo výchove dieťaťa. Zdôrazňuje význam profesionálneho rodičovstva, ako formu ústavnej starostlivosti pre deti. V práci je spomenutý aj priebeh transformácie detských domovov v Slovenskej republike, ako aj sanácia rodinného prostredia. V teoretickej časti práce sú uvádzané vybrané štatistické ukazovatele vývoja ústavnej starostlivosti – detských domovov a profesionálnych rodín za rok 2010 a 2011, z ktorých je evidentný zvýšený počet profesionálnych rodín a tým aj detí a mladých dospelých v nich umiestnených. Prieskumná časť práce je zameraná na výchovné prostredie detí v detských domovoch a profesionálnych rodinách, ako aj na zistenie, ktorá z metód práce sociálneho pracovníka a profesionálneho rodiča je optimálna pre deti umiestnené do ústavnej starostlivosti.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť rigoróznej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3769.pdf 2 436 843 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora rigoróznej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

BALLOVÁ, Ivana: Aplikácia metód sociálnej práce s orientáciou na výchovu v detských domovoch a profesionálnych rodinách [ Rigorózna práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: bez školiteľa. Rok obhajoby: 2012