diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Anamorfóza mapy a jej možné využitie pre vizualizáciu...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Peter Ondrejka
ondrejka@mail.muni.cz

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2011

Školiteľ:
RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Kľúčové slová:
anamorfóza mapy, kartografická vizualizácia, geografia volieb, voľby. kartografia, kartografická anamorfóza, volebné výsledky

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

Škola:
Univerzita mimo Slovenska

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Anamorfóza mapy a jej možné využitie pre vizualizáciu volebných dát

Peter Ondrejka (Školiteľ: RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.) | pridané: 23. januára 2013

Abstrakt bakalárskej práce:

Kartografická anamorfóza je technika transformácie zobrazovaného priestoru za účelom hlbšieho pochopenia mapovaných javov. Práca sleduje koncept kartografickej anamorfózy ako perspektívnej metódy kartografickej vizualizácie na príklade vizualizácie volebných dát. Klasifikácia a charakteristika jednotlivých typov kartografickej anamorfózy je predmetom teoretickej časti práce. Ďalej sú predstavené a zhodnotené popredné príklady súčasnej kartografickej tvorby s volebnou tematikou, stručne sú zmienené použiteľné dátové zdroje a softvérové nástroje. V praktickej časti je popísaný proces zostavovania anamorfovanej mapy. Analytický potenciál metódy demonštruje vlastná séria anamorfovaných máp s volebnou tematikou.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
is.muni.cz/ th/ 323553/ prif_b/ Anamorfoza_mapy_BP_Ondrejka.pdf

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ONDREJKA, Peter: Anamorfóza mapy a jej možné využitie pre vizualizáciu volebných dát [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska. Školiteľ: RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

Cartograms and their usage for data from elections

Peter Ondrejka (Supervisor: RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.) | added: 23. januára 2013

Abstract of bachelor thesis:

Cartogram is a technique of transforming two-dimensional space, in order to provide insightful representation of mapped data. Thesis covers the concept of cartogram as a progressive technique of cartographic visualization, with use of electoral data example. Classification and characteristics of cartogram types are provided in the theoretical part of thesis.

Cartogram is a technique of transforming two-dimensional space, in order to provide insightful representation of mapped data. Thesis covers the concept of cartogram as a progressive technique of cartographic visualization, with use of electoral data example. Classification and characteristics of cartogram types are provided in the theoretical part of thesis. Consequently, the prime examples of contemporary electoral map production are reviewed; relevant data sources and software tools are also briefly mentioned. The applied part of thesis describes the process of cartogram creation. The analytical capabilities of cartograms are demonstrated with the set of constructed electoral cartograms.