sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov

Peter Daubner (Školiteľ: doc. PhDr. Mgr. Peter Ondria, PhD.) | pridané: 13. apríla 2013

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca s názvom Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov sa zaoberá predovšetkým neomarxistickým príspevkom do filozofického diskurzu o sociálnej spravodlivosti. Problematika sociálnej spravodlivosti je z marxistickej pozície analyzovaná v kontexte prebiehajúcej ekonomickej globalizácie a kritiky neoliberálnej ideológie. Obsahom práce je analýza filozofického diskurzu medzi predstaviteľmi ortodoxného a humanistického marxizmu, liberálnymi autormi a filozofmi komunitarizmu. V práci sú taktiež pertraktované témy ako odcudzenie, vykorisťovanie, marxistická triedna analýza, možnosti triedneho boja a socialistickej revolúcie. Čiastkovo sa v práci tematizuje aj dialektický a historický materializmus, charakter systému reálneho socializmu, ideológia stalinizmu, globálny (prípadne neoliberálny) kapitalizmus v kontexte pretrvávajúcej štrukturálnej krízy, koncept demokratického socializmu, komunistická Idea a pod. Cieľom práce je na základe argumentácie vybraných autorov (filozofov) preukázať neudržateľnosť globálneho kapitalizmu, potrebu rekonštrukcie socializmu prostredníctvom implementácie neomarxistických (resp. socialistických) princípov sociálnej spravodlivosti, obohatenie súčasného filozofického diskurzu o príspevok k danej problematike a taktiež reaktualizácia a intelektualizácia marxistického myslenia v našom akademickom prostredí.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3773.pdf 1 112 158 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - Katedra politológie KP

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

DAUBNER, Peter: Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie KP. Školiteľ: doc. PhDr. Mgr. Peter Ondria, PhD.. Rok obhajoby: 2013