sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Slavomíra Henčeková
slavomira.hencekova@post.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2013

Školiteľ:
JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD

Kľúčové slová:
medzery v práve, nástroje vypĺňania medzier, právne princípy, test proporcionality

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

Škola:
Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Nástroje vypĺňania medzier v práve

Slavomíra Henčeková (Školiteľ: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD) | pridané: 13. apríla 2013

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá nástrojmi vypĺňania medzier v práve, resp. v zákone. Jej cieľom je vysvetliť nielen tie nástroje, ktoré sa tradične uvádzajú v literatúre, ale najmä tie, ktoré sa s medzerami v práve spájajú menej frekventovane, ak vôbec. Práca sa v úvode venuje existencii medzier v práve, resp. v zákone a načrtáva ich unikátnu klasifikáciu. V ďalšej časti už objasňuje fungovanie nástrojov vypĺňania medzier v zákone s pomocou rozsiahlej aktuálnej domácej aj zahraničnej judikatúry, právnych predpisov a literatúry najmä od zahraničných autorov. Rozoberanými nástrojmi práce sú analógia zákona, analógia práva, teleologická redukcia, argumentum per eliminationem, argumentum ad absurdum, ústavne konformný výklad a test proporcionality. Práca rozoberá aj problematiku sudcovskej tvorby práva, jej hranice, rozhodovanie súdov contra legem a právne princípy. Najväčším významom tejto práce je nielen jedinečná sumarizácia rozmanitých nástrojov vypĺňania medzier v zákone, ale aj načrtnutie najaktuálnejších problémov spojených s touto problematikou v praxi spolu s ich riešeniami pomocou aplikácie teoretických poznatkov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3774.pdf 613 401 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Právnická fakulta - Katedra teórie práva a sociálnych vied

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica
Šafárikovo nám. 6
Bratislava 16
818 05
http://www.flaw.uniba.sk/kniznica

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Slavomíra Henčeková.

Bibliografický odkaz

HENČEKOVÁ, Slavomíra: Nástroje vypĺňania medzier v práve [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied. Školiteľ: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD. Rok obhajoby: 2013

Diploma Thesis:

Tools of filling gaps in law

Slavomíra Henčeková (Supervisor: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD) | added: 13. apríla 2013

Abstract of diploma thesis:

The thesis deals with the tools of filling gaps in law, respectively with gaps in statutes. Its aim is to explain not only these tools which are traditionally mentioned in literature but mostly these which are bound with gaps in law only rarely, if at all. The thesis handles in the beginning with the question of the existence of gaps in law and drafts its unique classification.

The thesis deals with the tools of filling gaps in law, respectively with gaps in statutes. Its aim is to explain not only these tools which are traditionally mentioned in literature but mostly these which are bound with gaps in law only rarely, if at all. The thesis handles in the beginning with the question of the existence of gaps in law and drafts its unique classification. In the next parts, it already clarifies the functioning of the tools of filling gaps in statutes with the help of the extensive amount of current case law (domestic and also foreign), statutes and literature mostly from foreign authors. Mentioned and explained tools are analogia iuris, analogia legis, teleological reduction, argumentum per eliminationem, argumentum ad absurdum, constitutionally conforming interpretation and proportionality test. The thesis also deals with the topics of judge making law, its borders, contra legem decision making and legal principles. The importance of this thesis is not only the unique summary of different tools of filling gaps in statutes, but also a draft of the most current problems connected with this topic in practice and also their solutions through the application of the theoretical knowledge.