sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Norimberský proces 1945/1946

Slavomíra Henčeková (Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.) | pridané: 13. apríla 2013

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca zachytáva stručne Norimberský proces (1945 – 1946) a cestu k nemu. V prvej kapitole rozoberá základné pojmy potrebné pre pochopenie širších súvislosti a taktiež historický vývoj rozdelený na dve podobdobia – do začiatku druhej svetovej vojny a po ňom. Druhá kapitola rozoberá právny základ Norimberského procesu – Londýnsku dohodu z 8. augusta 1945, jej hmotnoprávny a procesnoprávny základ a organizáciu Medzinárodného vojenského tribunálu. Tretia, najrozsiahlejšia kapitola sa venuje žalobe Norimberského procesu, jednotlivým oddielom a dodatkom, predstavuje jednotlivých obžalovaných a rozsah ich obvinení, ich osobnosť je dokreslená v rámci poznámok pod čiarou výrokmi, informáciami z ich života, či rôznymi teóriami o ich činoch. Štvrtá kapitola stručne opisuje priebeh Norimberského procesu v súlade so Štatútom Medzinárodného vojenského tribunálu. Piata kapitola je venovaná rozsudku Norimberského procesu, opäť s akcentom na jednotlivých obžalovaných, podiel ich viny a udelené tresty a taktiež na zločinecké organizácie. Posledná, šiesta kapitola rozoberá najdôležitejšie právne problémy Norimberského procesu, stanovisko žaloby, obhajoby a Medzinárodného vojenského tribunálu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3775.pdf 706 617 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Právnická fakulta - Katedra právnych dejín

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica
Šafárikovo nám. 6
Bratislava 16
818 05
http://www.flaw.uniba.sk/kniznica

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Slavomíra Henčeková.

Bibliografický odkaz

HENČEKOVÁ, Slavomíra: Norimberský proces 1945/1946 [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín. Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

The Nuremberg trial 1945/1946

Slavomíra Henčeková (Supervisor: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.) | added: 13. apríla 2013

Abstract of bachelor thesis:

The work briefly describes the Nuremberg trial (1945 – 1946) and the way to it. In the first chapter, it analyses the basic concepts necessary for understanding the broader context and also the historical development divided into two subseasons – till the beginning of the Second World War and after it.

The work briefly describes the Nuremberg trial (1945 – 1946) and the way to it. In the first chapter, it analyses the basic concepts necessary for understanding the broader context and also the historical development divided into two subseasons – till the beginning of the Second World War and after it. The second chapter handles with the legal ground of the Nuremberg trial – the London agreement from 8. August 1945, its substantive a procedural ground and the organization of the International Military Tribunal. The third, most extensive chapter deals with the lawsuit of the Nuremberg trial, its individual divisions and amendments, introduces the individual defendants and the extension of their charges, their personality is described also within the notes under the line by the annunciations, information from their lives or different theories about their acts. The fourth chapter briefly describes the course of the Nuremberg trial in accordance with the Charter of the International Military Tribunal. The fifth chapter is devoted to the judgment of the Nuremberg trial, again with the accent to the individual defendants, their proportion in guilt and the granted punishments and also to the criminal organizations. The last, sixth chapter describes the most important law problems of the Nuremberg trial, the statement of the prosecution, defence and the International Military Tribunal.