sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva » Môže byť ústavný zákon protiústavný?

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Slavomíra Henčeková
slavomira.hencekova@post.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2013

Školiteľ:
JUDr. Marián Giba, PhD.

Kľúčové slová:
ústavný zákon, ústava, materiálne jadro, Ústavný súd, ústavodarca, zákonodarca, čl. 86 písm. a), čl. 152 ods. 4, základné práva a slobody, právo na odpor

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

Škola:
Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Môže byť ústavný zákon protiústavný?

Slavomíra Henčeková (Školiteľ: JUDr. Marián Giba, PhD.) | pridané: 14. apríla 2013

Abstrakt vedeckej práce:

Cieľom práce je nájsť konkrétnu odpoveď na konkrétnu otázku: Môže byť ústavný zákon v podmienkach Slovenskej republiky protiústavný? Otázka je síce položená jednoducho, ale hľadanie odpovede bude podstatne náročnejšie a komplexnejšie. Práca sa zameriava na rozbor situácie de lege lata opierajúc sa o pozitívne platné právo, ale nie výlučne oň zahŕňajúc rozbor čl. 86 písm. a), čl. 152 ods. 4, tézy materiálneho jadra a ochrany základných práv a slobôd a taktiež o riešenie de lege ferenda na základe subjektívneho názoru. Cieľom práce je zároveň poukázať na aktuálnosť tejto témy a možnosť jej širokého využitia v praxi.

Práca je rozdelené do štyroch kapitol. Prvá kapitola má dve podkapitoly, ktoré rozoberajú jednak pôsobnosť Národnej rady vo veciach prijímania ústavných zákonov a jednak pôsobnosť Ústavného súdu s akcentom na možnosť, resp. nemožnosť posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou. Druhá kapitola je zameraná na rozbor tézy materiálneho jadra s podkapitolou venujúcou sa materiálnemu jadru v ústave Slovenskej republiky. Tretia kapitola rieši postavenie základných práv a slobôd, v dvoch podkapitolách je rozobratá individuálna ochrana základných práv a slobôd prostredníctvom individuálnej sťažnosti na Ústavný súd s načrtnutím možnosti sťažovať sa aj proti ústavnému zákonu a kolektívna ochrana základných práv a slobôd sústrediaca sa na právo na odpor. Posledná štvrtá kapitola stručne rekapituluje vyvodené čiastkové závery a načrtáva v hrubých rysoch možnú zmenu ústavy.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3776.pdf 364 822 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Právnická fakulta - Katedra štátneho práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica
Šafárikovo nám. 6
Bratislava 16
818 05
http://www.flaw.uniba.sk/kniznica

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Slavomíra Henčeková.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HENČEKOVÁ, Slavomíra: Môže byť ústavný zákon protiústavný? [ Vedecká práca ] Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Katedra štátneho práva. Školiteľ: JUDr. Marián Giba, PhD.. Rok obhajoby: 2013