diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash

Branislav Paulis (Školiteľ: Mgr. Lukáš Kalčok) | pridané: 4. mája 2013

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť krátku hru zo žánru adventúra využívajúcu pasívnu stereoprojekciu. Hra je spracovaná ako 2D aplikácia, ktorá však vďaka vykresleniu trojrozmernej grafiky a stereoskopickému zobrazeniu vytvára ilúziu priestoru s treťou dimenziou. Implementovaná je pomocou nástroja Adobe Flash a jej programová čast demonštruje predovšetkým algoritmus na hľadanie cesty. Táto adventúra sa zameriava na interakciu človeka s počítačom v prostredí simulovanej virtuálnej reality a je ovládaná pomocou herných ovládačov Wiimote a Kinect. V texte práca oboznamuje čitatela s herným žánrom adventúra, s princípmi stereoskopie, popisuje tvorbu grafiky a programovej implementácie výslednej hry.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3779.pdf 8 277 882 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.fi.muni.cz/ ~xpaulis/ SBAPR/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PAULIS, Branislav: Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Mgr. Lukáš Kalčok. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

Stereo adventure game with usage of Adobe Flash

Branislav Paulis (Supervisor: Mgr. Lukáš Kalčok) | added: 4. mája 2013

Abstract of bachelor thesis:

The goal of this bachelor thesis is to create a short game of adventure genre that uses passive stereo projection. The game is 2D application with illusion of three-dimensional space because of 3D graphic rendering and stereoscopic representation. It is implemented using Adobe Flash and its program part demonstrates especially pathfinding algorithm.

The goal of this bachelor thesis is to create a short game of adventure genre that uses passive stereo projection. The game is 2D application with illusion of three-dimensional space because of 3D graphic rendering and stereoscopic representation. It is implemented using Adobe Flash and its program part demonstrates especially pathfinding algorithm. This adventure is centred on human-computer interaction in the simulated virtual environment and is controlled with the appropriate gaming devices such as Wiimote and Kinect. Thesis text acquaints the reader with adventure game genre, principles of stereoscopy, describes a graphics creation and a programming implementation of the game development process.