sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Slavomír Hutník
slavohutnik@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2011

Školiteľ:
prof. Ján Ďuriš, ArtD.

Kľúčové slová:
fotografia, film, 3D, digitalizácia, multimédia

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

Škola:
Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Dejiny fotografie v kontexte s filmovým obrazom

Slavomír Hutník (Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.) | pridané: 7. mája 2013

Abstrakt dizertačnej práce:

Cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať spojitosti fotografie a filmu a ich koexistovania.

Práca prináša prehľad dejín fotografie cez históriu filmového obrazu. V práci je sústredená

pozornosť na formálnu stránku obrazu, spojitosť fotografie a filmu. Ako boli kameramani

počas vývoja dejín inšpirovaní fotografiou, či naopak ako ťažili fotografi z filmu. Práca

obsahuje šesť kapitol. V prvej časti je charakterizovaný pojem fotografie a jej dejinná

chronológia. Hlavná časť je venovaná fotografii a jej rozdielnosti a podobnosti s filmom.

Kapitola Nový pohľad je zameraná na odpútanie fotografie od napodobňovania tradičných

druhov umenia a nachádzania svojich nových výrazových prostriedkov. Vo štvrtej časti sa

práca zaoberá hlavne dokumentom a reportážou, keď bola inšpirácia kinematografie

fotografiou veľmi napodobovaná. Neskôr sa naopak do fotografie módy a reklamy premieta

vplyv filmu. V poslednej časti sa dizertačná práca zaoberá súčasnými trendami vo vizuálnom

umení vo všeobecnosti, ako problematika digitalizácie a internetu zasahuje do všetkých oblastí

spoločenského života. V závere je stručný prehľad slovenských aktívne fotografujúcich

kameramanov. Predkladaná dizertačná práca je zhrnutím analogickosti a rozdielu vizuálnych

médií filmu a fotografie. Poukazuje na spojitosť v ich historickom vývoji od ich vzniku až po

súčasnosť.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť dizertačnej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3780.pdf 4 000 019 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Vysoká škola muzických umení v Bratislave - Filmová a televízna fakulta - Iná katedra

Kontakt na autora dizertačnej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HUTNÍK, Slavomír: Dejiny fotografie v kontexte s filmovým obrazom [ Dizertačná práca ] Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Iná katedra. Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.. Rok obhajoby: 2011

Disertation Thesis:

History of photography in the context of the film image

Slavomír Hutník (Supervisor: prof. Ján Ďuriš, ArtD.) | added: 7. mája 2013

Abstract of disertation thesis:

Purpose of the thesis was an analysis of a link between photography and film and their mutual coexisting. The work provides an overview of the history of photography through the history of film image. The work focuses attention to formal aspects of image, photography and film continuity. How were the cameramen inspired by a photograph during history, or vice versa as benefited from the film.

Purpose of the thesis was an analysis of a link between photography and film and their mutual

coexisting. The work provides an overview of the history of photography through the history

of film image. The work focuses attention to formal aspects of image, photography and film

continuity. How were the cameramen inspired by a photograph during history, or vice versa as

benefited from the film. The work consists of six chapters. The first section describes the

concept of photographs and historical chronology. The main part is devoted to photography

and its differences and similarities with the film. Chapter New look is aimed at photo

detachment from imitating traditional art forms and finding their new means of expression.

The fourth part deals document and report when the inspiration of cinematography was

imitated by a photograph. Later, impact of film reflected to the photo fashion and advertising.

In the last section dissertation work deals current trends in the visual arts in general, as the

problem of digitization and internet intervenes to all areas of life. Brief overview of Slovak

active cinematographers is at the conclusion. This thesis is a summary of analogy and

difference between visual media film and photography. Pointing for connection in their

historical development from their inception to the present.