diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Preparation and properties of polymer networks from...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Branislav Husár

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2008

Školiteľ:
Prof. Sophie Commereuc

Kľúčové slová:
benzil, polystyrén, kopolymerizácia, fotochémia, sieť, reológia, termoporozimetria

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Makromolekulová chémia

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Preparation and properties of polymer networks from photoperoxidation of 1,2-dicarbonyl compounds

Branislav Husár (Školiteľ: Prof. Sophie Commereuc) | pridané: 26. júna 2013

Abstrakt dizertačnej práce:

Táto dizertačná práca sa venuje štúdiu fotoreaktivity styrénových kopolymérov obsahujúcich benzilovú (BZ) štruktúru naviazanú na polymérny reťazec a najmä charakterizácii polymérnej siete. BZ je štatisticky distribuovaný v kopolyméri. Ožarovaním polymérneho filmu pri λ > 400 nm sa tieto fotoaktívne skupiny transformujú kvantitatívne na benzoyl peroxid (BP). Fotoperoxidácia sa sledovala FTIR spektroskopiou. Termický alebo fotochemický rozklad BP skupín vedie k vzniku trojrozmernej polymérnej siete.

Počas sieťovania sa sieť sledovala dvoma komplementárnymi metódami: termoporozimetriou a denzimetriou. Termoporozimetria umožňuje charakterizáciu gélu meraním veľkosti oka siete. Denzimetria charakterizuje sól meraním hustoty roztoku extraktu. Siete pripravené fotochemickou a termickou cestou sú podobné.

Siete kopolymérov s rôznymi obsahmi BZ boli charakterizované reologicky, napučiavaním, termoporozimetriou a denzimetriou. Metódy založené na zmene smernice modulov G’ a G’’ pri nízkych frekvenciách boli úspešne aplikované na stanovenie bodu gélovatenia a na charakterizáciu sieťovej hustoty. Cole-Coleova reprezentácia prináša informácie o východiskovom kopolyméri, ako aj o sieti. Reologický model umožňuje vypočítať koncentráciu chemických priečnych väzieb. Rozpustná časť sa charakterizovala denzimetriou. Napučiavanie umožňuje vypočítať mólovú hmotnosť polymérneho reťazca medzi dvoma uzlami. Výsledky z napučiavania sú v súhlase s termopozimetriou. Zostrojila sa korelácia medzi výsledkami viacerých metód a počtom BP skupín na polymérny reťazec. Faktory podporujúce vznik hustejšej siete sú: zvýšená mólová hmotnosť a nízka polydisperzita východiskového kopolyméru a väčšia koncentrácia BP.

Kopolymér obsahujúci gáforchinónovú štruktúru naviazanú na polymérny reťazec bol pripravený, aby sa porovnalo jeho sieťovanie s predošlým kopolymérom. Po ožarovaní nebol detegovaný žiadny stabilný peroxid. Účinnosť sieťovania tohto kopolyméru je výrazne nižšia.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť dizertačnej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3784.pdf 6 054 576 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
hal.archives-ouvertes.fr/ tel-00728255/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora dizertačnej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HUSÁR, Branislav: Preparation and properties of polymer networks from photoperoxidation of 1,2-dicarbonyl compounds [ Dizertačná práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Prof. Sophie Commereuc. Rok obhajoby: 2008

Disertation Thesis:

Preparation and properties of polymer networks from photoperoxidation of 1,2-dicarbonyl compounds

Branislav Husár (Supervisor: Prof. Sophie Commereuc) | added: 26. júna 2013

Abstract of disertation thesis:

Benzil (BZ) pendant groups of styrene copolymers were converted almost quantitatively into benzoyl peroxide (BP) by irradiation of solid polymer films at λ > 400 nm. Thermal or photochemical decomposition of BP is an efficient way to obtain a 3D network of crosslinking. Final networks from photo-crosslinking and thermo-crosslinking are similar.

Benzil (BZ) pendant groups of styrene copolymers were converted almost quantitatively into benzoyl peroxide (BP) by irradiation of solid polymer films at λ > 400 nm. Thermal or photochemical decomposition of BP is an efficient way to obtain a 3D network of crosslinking. Final networks from photo-crosslinking and thermo-crosslinking are similar. Final networks were characterized by rheology (Winter-Chambon, Cole-Cole, theoretical model), swelling, thermoporometry and densitometry. A correlation between results of various methods and number of BP groups per chain was established. The factors supporting a the construction of a dense network are: high molar masses and low polydispersities of original copolymer and high concentration of BP. The efficiency of crosslinking of a copolymer bearing camphorquinone pendant group is significantly lower.