sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Formy priamej a nepriamej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky (voľby a referendum)

Martin Kochan (Školiteľ: JUDr. Štefan Kseňák) | pridané: 28. júna 2013

Abstrakt bakalárskej práce:

Bakalárska práca sa venuje problematike formám priamej a nepriamej demokracie na území Slovenskej republiky so špecifikáciou na voľby a referendum.

Cieľom práce je teoretické vymedzenie inštitútov priamej a nepriamej demokracie a ich priame prepojenie na aktuálne podmienky v Slovenskej republike. Autor práce sa zameriava najmä na voľby a referendum, ktoré považuje za najpodstatnejšie inštitúty. Pri aplikácii jednotlivých teoretických poznatkov ponúka autor, ako odborný tak aj vlastný pohľad na danú problematiku.

Význam práce spočíva najmä vo vymedzení prepojenia teoretických vedomostí s praxou a vlastnom pohľade autora práce vo forme de lege ferenda.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3785.pdf 577 327 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Katedra ústavného práva a správneho práva

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOCHAN, Martin: Formy priamej a nepriamej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky (voľby a referendum) [ Bakalárska práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva. Školiteľ: JUDr. Štefan Kseňák. Rok obhajoby: 2013

Bachelor Thesis:

Direct and indirect democracy in Slovak Republic (election and referendum)

Martin Kochan (Supervisor: JUDr. Štefan Kseňák) | added: 28. júna 2013

Abstract of bachelor thesis:

Bachelor thesis deals with the issue of direct and indirect forms of democracy in the Slovak Republic with the specification for the elections and referendum. The aim of this work is theoretical definition Institutes of direct and indirect democracy and a direct link to the current conditions in the Slovak Republic.

Bachelor thesis deals with the issue of direct and indirect forms of democracy in the Slovak Republic with the specification for the elections and referendum.

The aim of this work is theoretical definition Institutes of direct and indirect democracy and a direct link to the current conditions in the Slovak Republic. By work focuses mainly on elections and referendum, which it considers most important institutes. In the application of theoretical knowledge offered by the author, as well as expert personal view on the issue.

The importance of the work lies mainly in the definition link theoretical knowledge with practice and view of the author's own work in the form of de lege ferenda.