diplomovka.sme.sk » Katalóg » Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra manažmentu » Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ivana Váleková
ivanavalekova@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2011

Školiteľ:
PhDr. Eva Havelková, PhD.

Kľúčové slová:
divadlo, divák, ne-divák, sociologický prieskum, respondent, dotazník

Vedný odbor:
INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

Škola:
Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra manažmentu

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania ne-divákov.

Ivana Váleková (Školiteľ: PhDr. Eva Havelková, PhD.) | pridané: 9. júla 2013

Abstrakt diplomovej práce:

Záverečná bakalárska práca pod názvom „Prečo ľudia nechodia do divadla?“ pomocou sociologického prieskumu poukazuje na súbor postojov ne-divákov k divadlu a na prekážky, ktoré im bránia v návšteve divadelných predstavení. V úvode práca mapuje stav kultúry na Slovensku, ponuku divadiel a ich návštevnosť za posledných dvadsať rokov na základe štatistických zisťovaní Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ďalšou časťou práce je realizácia sociologického prieskumu na vymedzenej vzorke respondentov, pričom z obsahového hľadiska zahŕňa teoretickú prípravu na prieskum ako i jeho praktické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. Na základe výstupov prieskumu práca neskôr sumarizuje motivácie a bariéry potenciálnych návštevníkov divadla. V poslednej časti navrhuje stratégie usilujúce sa o zvýšenie počtu návštevníkov z radov doterajších ne-divákov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3786.pdf 1 217 179 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Vysoká škola muzických umení v Bratislave - Divadelná fakulta - Katedra manažmentu

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VÁLEKOVÁ, Ivana: Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania ne-divákov. [ Diplomová práca ] Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, Katedra manažmentu. Školiteľ: PhDr. Eva Havelková, PhD.. Rok obhajoby: 2011

Diploma Thesis:

Why people do not go to the theatre? Strategies for obtaining non-spectators

Ivana Váleková (Supervisor: PhDr. Eva Havelková, PhD.) | added: 9. júla 2013

Abstract of diploma thesis:

The final bachelor’s thesis entitled "Why people do not go to the theatre?" demonstrates attitudes of non-spectators to the theatre and barriers, which stand between them and visit of theatre performances, based on a sociological survey.

The final bachelor’s thesis entitled "Why people do not go to the theatre?" demonstrates attitudes of non-spectators to the theatre and barriers, which stand between them and visit of theatre performances, based on a sociological survey. At the beginning, thesis maps the state of culture in Slovakia, supply and attendance of theatre performances during last twenty years on basis of statistics of Ministry of Culture of the Slovak Republic and Statistical Office of the Slovak Republic The next part of thesis is realization of sociological survey on limited sample of respondents involving both theoretical preparation for the survey and its practical processing and evaluation of results. Based on the results of sociological survey thesis later summarizes motivations and barriers of potential spectators. The last section of thesis proposes strategies to increase the number of visitors among non-spectators.