sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

MEDIÁLNY BOJ PROTI RASIZMU ANALÝZA ANTI-RASISTICKÝCH MEDIÁLNYCH KAMPANÍ

Ivana Váleková (Školiteľ: PhDr. Andrej Findor, PhD.) | pridané: 9. júla 2013

Abstrakt bakalárskej práce:

Záverečná bakalárska práca s názvom „Mediálny boj proti rasizmu“ prostredníctvom sociologického prieskumu zisťuje postoje respondentov voči celosvetovo realizovaným anti-rasistickým kampaniam a reklamám. Na základe výsledkov výskumu, ako i predchádzajúceho teoretického skúmania, podáva odporúčania ako by mala efektívna anti-rasistická reklama vyzerať. V úvode práca stručne mapuje vznik a vývoj termínov rasizmus, anti-rasizmus a ich súvislosti. Ďalej sa práca zameriava na samotný mediálny boj proti rasizmu, jeho históriu a hlavné míľniky ako aj na odporúčania viacerých autorov na tvorbu anti-rasistických kampaní a programov. Nasleduje stručný teoretický úvod k sociologickému kvalitatívnemu výskumu, ktorý je ďalej i prakticky realizovaný. V poslednej časti sa nachádza zhrnutie výsledkov výskumu, ich analýza a formulácia hypotéz.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3787.pdf 1 907 227 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VÁLEKOVÁ, Ivana: MEDIÁLNY BOJ PROTI RASIZMU ANALÝZA ANTI-RASISTICKÝCH MEDIÁLNYCH KAMPANÍ [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Školiteľ: PhDr. Andrej Findor, PhD.. Rok obhajoby: 2013

Bachelor Thesis:

Media campaigns against racism. Analysis of anti-racism campaigns

Ivana Váleková (Supervisor: PhDr. Andrej Findor, PhD.) | added: 9. júla 2013

Abstract of bachelor thesis:

The bachelor thesisc examines the opinions of the interviewees on anti-racism campaigns and advertisements conducted worldwide. Later, it suggests optimal anti-racism campaign.

The bachelor thesis called „Media campaigns against racism. Analysis of anti-racism campaigns" examines the opinions of the interviewees on anti-racism campaigns and advertisements conducted worldwide. Based on the outcomes of the survey, as well as previous theoretical research, it gives recommendations on how the successful anti-racism advertisement should look like. In the beginning of the work there is a brief introduction into the origin of words "racism", "anti-racism" and the relations between them. Further, the thesis focuses on the medial campaign itself, its history, greatest achievements and also on the recommendations of the authors on creation of the anti-racism campaigns. Next follows a brief theoretical introduction to the qualitative sociologic research, which is later applied. In the final part, there is a conclusion of its outcomes, its evaluation and hypothesis formulation.