sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO)

Jozef Čorba (Školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.) | pridané: 7. septembra 2013

Abstrakt diplomovej práce:

Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou učiaceho sa systému na rozpoznávanie

vizuálnej informácie. Cieľom je vytvorenie učiaceho sa systému založeného na báze

inteligentných technológií ako sú metódy integrácie znalostí. Záujmom je

inkrementálne učenie vybraných gest človeka. Sú využité metódy segmentácie

digitálneho obrazu, či transformácie získanej vizuálnej informácie do tvaru potrebného

v procese rozpoznávania. Tie pracujú v reálnom čase nakoľko ide o systém interakcie

medzi človekom a počítačom. Ako akumulátory znalostí sú použité dopredné neurónové

siete a siete typu ARTMAP. Funkčnosť učiaceho sa systému je v práci číselne

a graficky vyhodnotená na základe experimentov s ním.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3793.pdf 9 425 648 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
neuron.tuke.sk/ corba/ diplomovka/ Docs/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ČORBA, Jozef: Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO) [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.. Rok obhajoby: 2013

Diploma Thesis:

Construction of self learning system able to recognize visual information

Jozef Čorba (Supervisor: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.) | added: 7. septembra 2013

Abstract of diploma thesis:

This Master Thesis is dealing with construction of self learning system that recognizes visual information. The goal is to build self learning system based on intelligent technologies, like methods that integrate knowledge. The research domain is incremental machine learning of chosen human gestures.

This Master Thesis is dealing with construction of self learning system that

recognizes visual information. The goal is to build self learning system based on

intelligent technologies, like methods that integrate knowledge. The research domain is

incremental machine learning of chosen human gestures. There are used methods of

digital image segmentation and transformation of acquired data to the form that is

suitable for recognition process. These are working in real time mode, because it is an

instrument of Human Computer Interaction. As accumulators of knowledge are used

feed forward neural network and ARTMAP neural network. Functionality of this self

learning system is evaluated by numeric and graphical interpretation acquired by

experimental working with this system.