Meta:

Za prácu už hlasovalo
8 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Rodičovský príspevok v systéme štátnej sociálnej podpory

Lucia Čambálová (Školiteľ: PhDr. Bronislava Pekárová) | pridané: 23. októbra 2013

Abstrakt bakalárskej práce:

V bakalárskej práci sa venujeme systému štátnej sociálnej podpory a podpore rodiny s maloletými deťmi prostredníctvom štátnych sociálnych dávok. Jej cieľom je informovať o miere účasti a záujmu štátu o rodinu v rámci jeho štátnej rodinnej politiky, vzájomnej súvislosti priamej a nepriamej podpory štátu ako aj koordinácii príslušných orgánov pri jej poskytovaní . Taktiež poukazujeme na systémovú etapizáciu vývoja rodičovského príspevku ako štátnej sociálnej dávky. Bakalárska práca má teoreticko– empirický charakter. Teoretická časť je obsiahnutá v piatich kapitolách a empirická časť je v dvoch kapitolách. Prácu dopĺňa použitá literatúra. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecným pojmom rodina, funkcia rodiny, jej postavenie a význam rodiny , ako vplýva na dieťa. Druhá kapitola sa venuje štátnou rodinnou politikou, jej cieľmi, princípmi a koordináciou s EU. V tretej časti sme sa venovali priamej podpore štátu, v hmotnej núdzi a ťažko zdravotne postihnutý, sociálne poistenie, nemocenské poistenie a sociálna pomoc. Štvrtá časť sa zaoberá nepriamou podporou štátu, čiže štátnou bytovou politikou, sociálnymi službami a sociálnoprávnou ochranou detí a sociálnou kuratelou. Piata časť je zameraná na tému rodičovský príspevok, proces prechodu od materského na rodičovskú dovolenku, nárokmi, podmienkami a výškou rodičovského príspevku. Empirickú časť práce tvorí predovšetkým komparácia štúdií o vývoji legislatívy a jeho následné formovanie. Porovnanie výšky a nárokov na rodičovský príspevok v rokoch 2002 až 2012. Ďalej prácu dopĺňa diskusia a odporúčanie z praxe.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3794.pdf 871 934 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied - Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ČAMBÁLOVÁ, Lucia: Rodičovský príspevok v systéme štátnej sociálnej podpory [ Bakalárska práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied. Školiteľ: PhDr. Bronislava Pekárová. Rok obhajoby: 2012