sme.sk
 

Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy

Jakub Ulaher (Školiteľ: doc. JUDr. Mária BUjňáková, CSc.) | pridané: 5. januára 2014

Abstrakt dizertačnej práce:

ULAHER, Jakub: Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy (dizertačná práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta. Katedra finančného práva a daňového práva. Školiteľ: prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou miestnych daní v Slovenskej republike a skúmaním ich právno-aplikačných problémov. Analyzuje vývoj miestnych daní a to, čo im predchádzalo na území Slovenskej republiky, ale aj bývalej federácie. Práca ďalej analyzuje súčasný stav legislatívy v užších i širších súvislostiach s poukazom na praktické problémy a nedostatky v praxi, pričom sa pokúša tiež formulovať nové východiská. Pozornosť je tiež venovaná analýze právnej úpravy v Českej republike a vybraných európskych krajinách a jej komparácii so slovenskou, pričom sa hľadajú spojitosti a rozdiely v právnych úpravách s ich kritickým zhodnotením a hľadaním námetov na zlepšenie danej právnej úpravy. Práca tiež analyzuje využívanie jednotlivých druhov miestnych daní a analyzuje ich ekonomický prínos pre samosprávy. Pozornosť je venovaná aj niektorým aktuálnym uvažovaným návrhom na legislatívne zmeny a doplnenia existujúceho systému miestnych daní.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť dizertačnej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3795.pdf 754 744 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Katedra finančného práva a daňového práva

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora dizertačnej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ULAHER, Jakub: Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy [ Dizertačná práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Katedra finančného práva a daňového práva. Školiteľ: doc. JUDr. Mária BUjňáková, CSc.. Rok obhajoby: 2013