sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie » Motorkári, akí sú? Osobnosť, agresivita motorkárov a ich...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bc. Veronika Pisnyáková

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2014

Školiteľ:
PhDr. Peter Žitný, PhD.

Kľúčové slová:
Agresia. Motivácia. Motorkári. Osobnosť

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

Škola:
Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Motorkári, akí sú? Osobnosť, agresivita motorkárov a ich motivácia k jazdeniu

Bc. Veronika Pisnyáková (Školiteľ: PhDr. Peter Žitný, PhD.) | pridané: 6. mája 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zameriava na osobnosť a agresivitu motorkára. Ďalej popisuje motiváciu k jazdeniu. Výskumu sa zúčastnilo 450 respondentov. Skupinu motorkárov tvorilo 243 mužov a 7 žien vo veku 20-67 rokov. Motorkári boli aktívnymi jazdciami, ktorí jazdili minimálne 2 roky. Kontrolnú skupinu vodičov áut tvorilo 96 mužov a 104 žien vo veku od 21-50 rokov. Pre popis osobnosti bol použitý osobnostný dotazník NEO FFI, pre zistenie úrovne agresie bol použitý Dotazník agresie od autorov Buss a Perry. Motivácia bola zisťovaná otvorenými otázkami, ktoré sa zameriavali na motiváciu k jazdeniu a jeho pozitívne a negatívne stránky. Získané údaje od respondentov boli analyzované desktriptívnou štatistikou a použitím neparametrického Mann- Whitneyho U- testu. V osobnosti bol preukázaný rozdiel v oblasti emocionálnej lability a prívetivosti, pričom vyššie skóre dosahovali vodiči áut. V celkovej úrovni agresia nebol zistený rozdiel medzi motorkármi a vodičmi áut. Za najväčšiu motiváciu k jazdeniu môžme pokladať pocit sloboty, vášeň a relax.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3801.pdf 1 034 923 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trnavská univerzita - Filozofická fakulta - Katedra psychológie

Trnavská univerzita, Univerzitná knižnica
Hornopotočná 23
Trnava
918 43
http://www.truni.sk/php/show3.php?id=212&fak=0&pmenu=37

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

PISNYÁKOVÁ, Veronika: Motorkári, akí sú? Osobnosť, agresivita motorkárov a ich motivácia k jazdeniu [ Diplomová práca ] Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie. Školiteľ: PhDr. Peter Žitný, PhD.. Rok obhajoby: 2014