sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva » Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vybraných podielových...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vybraných podielových fondov v SR

Bc. Marek Žubor (Školiteľ: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) | pridané: 22. mája 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Výber akciového podielového fondu na zaklade kriterii.

Diplomová práca približuje problematiku kolektívneho investovania prostredníctvom podielových fondov v podmienkach Slovenskej republiky, tak ako je definované v zákone o kolektívnom investovaní. Práca je zameraná na určenie vhodnej investície pre klienta na základe jeho postoja k riziku na jasne špecifikovanej skupine podielových fondov. Prácu sme rozdelili do dvoch logický častí.

V prvej kapitole práce prezentujeme teoretické poznatky z relevantných slovenských, českých a zahraničných prameňov, pričom sa zameriame na syntézu poznatkov nadobudnutých z jednotlivých zdrojov a ich pretavenie do celistvého prehľadu problematiky podielových fondov. Zároveň sa v prvej časti práce zameriame aj na teóriu tvorby portfólia podielového fondu so zameraním na ďalšie využitie v praktickej časti diplomovej práce.

V druhej kapitole sa zaoberáme slovenským trhom podielových fondov, určujeme jeho predpokladaný vývoj a prezentujeme jeho historický vývoj. V krátkosti špecifikujeme významné správcovské spoločnosti na základe ich trhového podielu a následne prechádzame do hodnotenia výkonnosti vybraných akciových podielových fondov a to jednak na základe výkonnosti, ale aj na základe rizika investície. Pre prepojenie s reálnym uvažovaním investora sme vyhodnotili náš dotazníkový prieskum ohľadom investovania voľných peňažných prostriedkov do podielových fondov.

Záverom hodnotíme dosiahnuté poznatky a odporúčame vhodnú investíciu pre investora na základe jeho citlivosti k riziku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3802.pdf 1 436 894 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta - Katedra financií a účtovníctva

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Bc. Marek Žubor.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŽUBOR, Marek: Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vybraných podielových fondov v SR [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra financií a účtovníctva. Školiteľ: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Quantitative and qualitative analysis of a specimen of mutual funds in Slovak Republic

Bc. Marek Žubor (Supervisor: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) | added: 22. mája 2014

Abstract of diploma thesis:

Selection of mutual fund based on multiple criteria.

Thesis approaches the issue of collective investment in mutual funds in terms of Slovak republic, as defined in the Act on Collective Investment. The work is aimed at identifying suitable investment for the client based on their risk appetite on clearly specified group of mutual funds. Work was divided into two logical chapters.

In the first chapter, we present a theoretical knowledge of relevant Slovak, Czech and foreign sources, focusing on the synthesis of knowledge from different sources translate into a coherent overview of the issue of mutual funds. At the same time the first chapter will deal with the theory of creation of a portfolio of mutual fund focusing on further use in the practical part of the thesis.

The second chapter deals with the Slovak market mutual funds, determine its expected development and present its historical development. Briefly specify the major management companies based on their market share, and then passed into the performance evaluation of selected equity mutual funds and, second, on the basis of performance, but also risk-based investments. For interfacing with real investors considering we evaluated our questionnaire survey about investment of funds in mutual funds.

In conclusion, the value achieved knowledge and recommend appropriate investment for the investor on the basis of its sensitivity to risk.