diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie » Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti

Bc. Lukáš Perný (Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.) | pridané: 9. septembra 2014

Abstrakt vedeckej práce:

Náplňou práce je analýza a reflexia niektorých súčasných a kľúčových názorových prúdov v kulturológii. Primárnou témou sú koncepcie environmentalizmu I. Dubničku a ontologickej kulturológie J. Šmajsa v kontexte kultúry ako jedinečného fenoménu, ktorý vytvoril ľudský rod, no zároveň existuje reálna možnosť, že bude i jeho „hrobárom.“ Práca bola inšpirovaná morálnou a ekonomickou krízou v otázke neistej budúcnosti vied ako je kulturológia práve v súčasnom modele spoločnosti. Zahŕňa preto aj úvahy futurologické, či konkrétne názory osobností z praxe. Záver tvorí krátka esej, kam by sa kulturológia mala uberať. Nemala by zostať iba pri deskripcii reality, jej kritizovaní, ale mala by sa postaviť do roviny hľadania reálnej alternatívy.

Náplňou práce je úvaha nad budúcnosťou kultúry a zároveň esej o zmysle kultúry a kulturológie pre 21. storočie. Úvod práce tvorí krátky exkurz do pozície kultúry v súčasnej, neo-liberálnej post-spoločnosti. Termín post-spoločnosť alebo post-moderná spoločnosť globálneho, neoliberálneho kapitalizmu, nadväzuje na myšlienku, že pod vplyvom konkurenčného boja v trhovom modele, došlo až k takej atomizácii spoločnosti, že už nie je ani možné hovoriť o jednotnej spoločnosti v kontexte silných sociálnych väzieb ale o akejsi post-spoločnosti. Primárnou témou sú koncepcie environmentalizmu I. Dubničku a ontologickej kulturológie J. Šmajsa v kontexte kultúry ako jedinečného fenoménu, ktorý vytvoril ľudský rod, no zároveň existuje reálna možnosť, že bude i jeho „hrobárom.“ Práca bola inšpirovaná neistou budúcnosťou vied ako je kulturológia práve v súčasnom modele spoločnosti. Zahŕňa preto aj úvahy futurologické, či konkrétne názory osobností z praxe. Záver práce tvorí úvahu, kam by sa kulturológia mala uberať s uvedením konkrétnych príkladov. Nemala by zostať iba pri deskripcii reality, jej kritizovaní, ale mala by sa postaviť do roviny hľadania reálnej alternatívy. Práca je úvodom do problematiky, ktorá si zaslúži podrobnejšiu a rozsiahlejšiu analýzu. Preto ju treba brať ako náčrt a nastolenie problematiky, ktorá by mala hlavne rozprúdiť diskusiu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
noveslovo.sk/ c/ Uloha_kulturologie_zaciatkom_21_storocia_alebo_kultura_v_neoliberalnej_postspolocnosti

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra kulturológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Bc. Lukáš Perný.

Bibliografický odkaz

PERNÝ, Lukáš: Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti [ Vedecká práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie. Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.. Rok obhajoby: 2014

Scientific work:

The role of culturology in early 21st century and culture in neo-liberal post-society

Bc. Lukáš Perný (Supervisor: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.) | added: 9. septembra 2014

Abstract of scientific work:

The work deals with the topic of culturology in 21st. cenutry. Work is trying to describe topics of environmentalism (I. Dubnička) and ontological culturology (J. Šmajs) and basic line of future in culturology – critical theory influenced by Frankfurt culturological school.

The work deals with the topic of culturology in 21st. cenutry. Work is trying to describe topics of environmentalism (I. Dubnička) and ontological culturology (J. Šmajs) and basic line of future in culturology – critical theory influenced by Frankfurt culturological school.