sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie » Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20....

Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve

Bc. Lukáš Perný (Školiteľ: prof. doc. PhDr. Július Fujak, PhD.) | pridané: 9. septembra 2014

Abstrakt bakalárskej práce:

Problematika významu progresívnej hudobnej kultúry so zameraním na psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry je v práci reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk - skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike (v komparácii so situáciou vo svete).

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra kulturológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Bc. Lukáš Perný.

Bibliografický odkaz

PERNÝ, Lukáš: Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve [ Bakalárska práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie. Školiteľ: prof. doc. PhDr. Július Fujak, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Bachelor Thesis:

Music counterculture at the break of 1960s and 1970s in the culturological perspective

Bc. Lukáš Perný (Supervisor: prof. doc. PhDr. Július Fujak, PhD.) | added: 9. septembra 2014

Abstract of bachelor thesis:

The work deals with the topic of progressive music culture with a focus on psychedelic rock and kraut-rock in counterculture at the break of 1960s and 1970s in the interdisciplinary, culturological perspective – culturological, aesthetic and philosophical aspects - examines the relationships between music, lifestyle, philosophy; worldview and political background to the counterculture at the break of 1960s and 1970s.

The work deals with the topic of progressive music culture with a focus on psychedelic rock and kraut-rock in counterculture at the break of 1960s and 1970s in the interdisciplinary, culturological perspective – culturological, aesthetic and philosophical aspects - examines the relationships between music, lifestyle, philosophy; worldview and political background to the counterculture at the break of 1960s and 1970s. Professional reflection of topic is ranging from countercultural phenomenos in general to the specific manifestations of kraut-rock subculture in the Federal Republic of Germany (in comparation with the situation in the world).