diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Dôvody vzniku záškoláctva a alternativy jeho prevencie u...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr.Maria Heverova
mariaheverova@zoznam.sk

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2014

Školiteľ:
Nemenovany PhD.

Kľúčové slová:
Prevencia. Špeciálna základná škola. Záškoláctvo. Žiak špeciálnej základnej školy.

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Dôvody vzniku záškoláctva a alternativy jeho prevencie u žiakov špeciálnych základných škôl

Mgr.Maria Heverova (Školiteľ: Nemenovany PhD.) | pridané: 10. septembra 2014

Abstrakt vedeckej práce:

Práca sa zaoberá problematikou záškoláctva a jeho prevenciou u žiakov špeciálnych základných škôl. Práca obsahuje teoretické vymedzenie prevencie záškoláctva , popis príčin vzniku záškoláctva a charakteristiku žiakov špeciálnych základných škôl. Cieľom diplomovej práce je objasniť a charakterizovať problematiku záškoláctva u žiakov špeciálnych základných škôl a zároveň poukázať na možnosti prevencie voči tomuto nežiaducemu javu.

Práca sa zaoberá príčinami vzniku záškoláctva a možnosťami jeho prevencie u žiakov špeciálnych základných škôl. Hlavným cieľom našej práce bolo teoreticky spracovať problematiku záškoláctva u žiakov špeciálnych základných škôl a prostredníctvom prieskumu zistiť najčastejšie príčiny vzniku záškoláctva, ale aj najefektívnejšie možnosti prevencie tohto nepriaznivého sociálno - patologického javu v rámci špeciálnych základných škôl. Diplomová práca je členená do piatich hlavných kapitol. V rámci prvej kapitoly opisujeme samotného žiaka špeciálnej základnej školy. Uvádzame charakteristiky žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. V druhej kapitole sme našu pozornosť upriamili na definíciu špeciálnej základnej školy a na objasnenie vzdelávania žiakov v rámci troch vzdelávacích programov (variant A, B, C). Tretia kapitola je orientovaná na objasnenie problematiky záškoláctva ako poruchy správania. V tejto časti práce uvádzame príčiny, fázy, dôsledky a prevenciu záškoláctva. Prieskumnú časť našej diplomovej práce predstavuje štvrtá kapitola. Prieskum bol realizovaný formou dotazníka. Za výsledky našej diplomovej práce považujeme závery prieskumu a náš prínos vidíme v odporúčaniach pre prax.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3807.doc 196 608 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Mgr.Maria Heverova.

Bibliografický odkaz

HEVEROVA, Maria: Dôvody vzniku záškoláctva a alternativy jeho prevencie u žiakov špeciálnych základných škôl [ Vedecká práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Nemenovany PhD.. Rok obhajoby: 2014