sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trnavská univerzita » Teologická fakulta » Iná katedra » Súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku

Mgr. Radka Galková (Školiteľ: Mgr. Nemenovany, PhD) | pridané: 11. septembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca mapuje súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku a snaží sa porovnať jeho fungovanie s vybranými krajinami Európskej únie a Spojenými štátmi. Stručne charakterizuje alternatívne školstvo a snaží sa domáce vzdelávanie zaradiť medzi funkčné alternatívy vzdelania. V argumentačnej oblasti sa snaží presadiť domáce vzdelávanie ako právo a kritiku voči domácemu vzdelávaniu sa snaží obhájiť na základe rôznych argumentov. V neposlednom rade práca prináša vlastné výsledky z pilotného, kvalitatívne zameraného výskumu, ktorý prebehol v spolupráci Občianskeho združenia Domáca škola na Slovensku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3809.docx 305 541 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trnavská univerzita - Teologická fakulta - Iná katedra

Trnavská univerzita, Univerzitná knižnica
Hornopotočná 23
Trnava
918 43
http://www.truni.sk/php/show3.php?id=212&fak=0&pmenu=37

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

GALKOVÁ, Radka: Súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku [ Diplomová práca ] Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Mgr. Nemenovany, PhD. Rok obhajoby: 2013

Diploma Thesis:

The current status of home schooling in Slovakia.

Mgr. Radka Galková (Supervisor: Mgr. Nemenovany, PhD) | added: 11. septembra 2014

Abstract of diploma thesis:

Master thesis establishes the current state of the home schooling in Slovakia and tries to compare it with selected countries of the European Union and the United States. Briefly charakterizes alternative schools and tries to put home schooling under the functional alternative education.

Master thesis establishes the current state of the home schooling in Slovakia and tries to compare it with selected countries of the European Union and the United States. Briefly charakterizes alternative schools and tries to put home schooling under the functional alternative education. In the field of argumentation is trying to promote home schooling as a right and criticisms of home schooling tries to defend on the basis of various arguments, as well. Finally, the work brings own results from the pilot, quality-oriented research, which was conducted in partnership with the Civil Association Domáca škola na Slovensku (Home schooling in Slovakia).