sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Postoj Francúzskej republiky ku krajinám Maghrebu v kontexte Arabskej jari

Mgr. Tomáš Sokol (Školiteľ: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.) | pridané: 6. októbra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Francúzska zahraničná politika má veľmi dlhú tradíciu pôsobenia v Maghrebe. Previazanosť týchto dvoch celkov je v dnešnej dobe natoľko vysoká, že zásadné zmeny vyvolajú okamžitú reakciu na oboch stranách. Takouto zmenou bola Arabská jar, ktorá vo veľkej miere podnietila lídrov Francúzskej republiky k prehodnoteniu minulých postojov a rovnako otvorila priestor pre realizáciu ich vízie usporiadania vzťahov s Maghrebom. Primárnym cieľom magisterskej práce je preto zhodnotenie prístupu Francúzska k Maghrebu pred a po udalostiach Arabskej jari. Sekundárnym cieľom práce je skúmanie motivácie vybraných francúzsky lídrov v krízových situáciách. V prvom prípade sa ukazuje, že dopady Arabskej jari prispeli k preformulovaniu doterajších postojov nielen k Maghrebu ale moslimskej populácii vo všeobecnosti. Zmena nastala v ústupe od neokoloniálneho prístupu smerom k rovnocennejšiemu vzťahu, s väčšou vnímavosťou voči požiadavkám obyvateľstva. V druhom prípade práca ukazuje, že zachovanie národných záujmov a obrazu krajiny vo svete predstavujú najdôležitejšie motívy rozhodovania sa lídrov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3811.pdf 1 125 580 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
crzp.sk/ crzpopacxe?fn=*recview&uid=1336923&pageId=resultform&full=0&focusName=bsktchRZ5&fs=C3A48A131DFD4DF2AC1D4D8720BB34C9

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SOKOL, Tomáš: Postoj Francúzskej republiky ku krajinám Maghrebu v kontexte Arabskej jari [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD. Školiteľ: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

French Foreign Policy in the context of the Arab Spring in the Maghreb.

Mgr. Tomáš Sokol (Supervisor: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.) | added: 6. októbra 2014

Abstract of diploma thesis:

French foreign policy has a long history of action in the Maghreb. Interpenetration of the two units nowadays is so high that major changes will trigger an immediate response on both sides.

French foreign policy has a long history of action in the Maghreb. Interpenetration of the two units nowadays is so high that major changes will trigger an immediate response on both sides. Such a change was the Arab Spring, which greatly encouraged the leaders of the French Republic to rethink past attitudes and just opened a space for the realization of their vision of orderly relations with the Maghreb. The primary objective of a Master's thesis is therefore the assessment of access to the Maghreb France before and after the events of the Arab Spring. A secondary objective of this work is to examine the motivations of selected French leaders in crisis situations. In the first case, it appears that the effects of the Arab Spring contributed to the reformulation of existing attitudes not only towards the Maghreb but the Muslim population in general. Change in mutual relations was in shift from neocolonial ties to more equal relations, with greater susceptibility to the requirements of the population. The latter work shows that maintaining national interests and the country's image in the world is a most important aspect of decision making of the leaders.