sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Využitie 3D tlače v protetike a ortotike

Blažena Vargová (Školiteľ: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Technológia 3D tlače zaznamenáva v poslednom období veľký rozvoj, čo sa

odzrkadľuje v jej použití pre rôzne odvetvia priemyslu a medicíny. V oblasti medicíny

je jej prínos predovšetkým v tvorbe návrhu a výrobe individuálne vyrábaných

implantátov, ktoré sú tlačené s vysokou presnosťou. Táto diplomová práca vypovedá

o tvorbe a výrobe modelu temporomandibulárneho kĺbu a mandibuly (sánky) pre

konkrétny subjekt, po rozsiahlom úraze v maxilofaciálnej oblasti. Model je vyrobený

technológiou polyjet z fotopolyméru na základe individuálne vymodelovaného modelu

v CAD – CAM programe. Na základe CT snímok a 3D modelov implantátov bola

vyrobená simulácia pohybu otvárania a zatvárania sánky s nami vytvorenou umelou

náhradou implantátu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3813.pdf 8 835 831 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VARGOVÁ, Blažena: Využitie 3D tlače v protetike a ortotike [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania. Školiteľ: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Utilization of 3D printing in prosthetics and orthoties

Blažena Vargová (Supervisor: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

3D printing technology has recently recorded a great development, which is reflected in its use for various industries and medicine. In the medical field is its contribution to the formation of mainly the design and manufacture of individually manufactured implants that are printed with high precision.

3D printing technology has recently recorded a great development, which is

reflected in its use for various industries and medicine. In the medical field is its

contribution to the formation of mainly the design and manufacture of individually

manufactured implants that are printed with high precision. This thesis speaks volumes

about the creation and production of the temporomandibular joint and mandible for a

particular patient, after extensive injury in maxillofacial region. The model is made of

photopolymer technology polyjet based on individual model modeled in CAD - CAM

program. Based on the CT images and 3D models implants simulation was made in

opening and closing jaw with us creating an artificial replacement implant.