sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

ANALÝZA PÓROVITOSTI MATERIÁLOV POMOCOU METROTOMOGRAFIE

Darina Glittova (Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto práce bo lo a nalyzovať pórovitosť, r esp. inklúzie vzoriek z vybraných

materiálov pomocou metrotomografie. Hlavnou zložkou prob lému bola správna

metodika softvérového spracovania nameraných údajov získa ný ch počítačovou

tomografiou na zariadení Carl Zeiss Metrotom 1500. Pri rôznych nastaveniach

vstupných parametrov sa zisťoval predpokladaný výstup na známom súbore defektov.

Porovnanie vplyvov nastavení na výsledkov vyhodnotenia má pomôcť pri nastavovaní

parametrov pre vyhodnotenie d efektov v p riemyselných aplikáciách.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3814.pdf 5 718 715 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

GLITTOVA, Darina: ANALÝZA PÓROVITOSTI MATERIÁLOV POMOCOU METROTOMOGRAFIE [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania. Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Analysis of materials porosity by metrotomography

Darina Glittova (Supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

The aim of this work was to analyze the porosity or inclusions samples from selected materials using metrotomografie. The main component of the problem was correct methodology of software processing of the measured data acquired by computed tomography equipment Carl Zeiss METROTEL 1500. For various settings of the input parameters was investigated expected output to a known set of defects.

The aim of this work was to analyze the porosity or inclusions samples from

selected materials using metrotomografie. The main component of the problem was

correct methodology of software processing of the measured data acquired by computed

tomography equipment Carl Zeiss METROTEL 1500. For various settings of the input

parameters was investigated expected output to a known set of defects. Comparison of

the effects of setting on results of the assessment should help in setting parameters for

evaluation of defects in industrial applications.