sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

APLIKÁCIA STRATÉGIE KAIZEN VO VYBRANEJ ORGANIZÁCII

Emil Hric (Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je zaviesť metódu Kaizen do výrobného procesu a tak

minimalizovať nepodarkovosť a zároveň zaručiť kvalitu daných produktov. Zavedenie

tejto metódy povedie k eliminácii manipulačných strát vo výrobe. V prvej časti sú

prezentované teoretické poznatky a postupy metódy Kaizen. Ďalšie kapitoly predstavujú

praktickú časť diplomovej práce, a to aplikáciu stratégie Kaizen ako aj analýzu

súčasného stavu v organizácií Faurecia Leather Košice, s.r.o. Výsledkom je

vyhodnotenie časových údajov a návrh pre vytvorenie nového a efektívnejšieho

pracovného prostredia. Zároveň implementácia Poka – Yoke systému na zváracie

zariadenie zaručí výrobu len kvalitných produktov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3815.pdf 2 246 746 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra bezpečnosti a kvality produkcie

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HRIC, Emil: APLIKÁCIA STRATÉGIE KAIZEN VO VYBRANEJ ORGANIZÁCII [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie. Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Application of Kaizen strategy in a selected organization

Emil Hric (Supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

The aim of the thesis is to implement kaizen in the production process and thus minimize nepodarkovosť while guaranteeing the quality of the products. The introduction of this method will lead to the elimination of handling losses in production. The first section presents the theoretical knowledge and practice of kaizen.

The aim of the thesis is to implement kaizen in the production process and thus

minimize nepodarkovosť while guaranteeing the quality of the products. The

introduction of this method will lead to the elimination of handling losses in production.

The first section presents the theoretical knowledge and practice of kaizen. Other

chapters are the practical part of the thesis, namely the application of Kaizen strategy as

well as an analysis of the current state of the organization Faurecia Leather Kosice, sro

The result is the evaluation of time data and a proposal for a new and more efficient

working environment. At the same time implementing poka - yoke system for welding

equipment production to ensure quality products.