sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Erik Fiľo

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2014

Školiteľ:
doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.

Kľúčové slová:
povlaky, žiarové striekanie, HVOF

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra technológií a materiálov

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Výskum tvorby a vlastností keramických povlakov

Erik Fiľo (Školiteľ: doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá analýzou tvorby a vlastností keramických povlakov aplikovaných

technológiou HVOF. V teoretickej časti práce je uvedený rozbor súčasného stavu v oblasti tvorby

žiarovo striekaných povlakov, používaných materiálov a metód hodnotenia ich vlastnosti. V práci

sú analyzované jednotlivé druhy opotrebenia. Experimentálna časť prace je venovaná posúdeniu

kvality HVOF povlakov na báze WC-CO s ochranou vrstvou Boron Nitride v tribokoróznych

podmienkach. Pre stanovenie koróznej odolnosti povlakov bol použitý 1M roztok NaCl,

potenciodynamické testy a skúška soľnou hmlou. Výsledky experimentu poukázali na skutočnosť,

že s prídavkom Boron Nitrid sú povlaky odolnejšie voči korózii a opotrebeniu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3816.pdf 4 277 851 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra technológií a materiálov

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Bibliografický odkaz

FIĽO, Erik: Výskum tvorby a vlastností keramických povlakov [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a materiálov. Školiteľ: doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Reseafch on the formetion and properties of ceramic coatings

Erik Fiľo (Supervisor: doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

Thesis deals with the issue of formation analysis and characteristics of ceramic coatings using HVOF technology. Theoretical part is focused on current state of thermal sprayed coatings, used materials and evaluation of their properties. We analysed particular types of ware.

Thesis deals with the issue of formation analysis and characteristics of ceramic coatings using

HVOF technology. Theoretical part is focused on current state of thermal sprayed coatings, used

materials and evaluation of their properties. We analysed particular types of ware. Practical part

is focused on HVOF coating characteristics based on WC-CO with Boron Nitride protective coating

in tribocorrosion conditions. We used 1M sodium chloride solution, potentiondynamic testing and

salt spray test to determine corrosive resistance of coatings. The results point out that coating

with Boron Nitride admixture is more resistant towards corrosion and wear.